dava dilekçesi


………………. SULH HUKUK HAKİMLİĞİ'NE,

DAVACI :

DAVACI VEKİLİ :


DAVALI :


DAVA KONUSU : Fuzuli İşgal nedeniyle tahliye talebidir.

OLAYLAR :
1. …………………., mülkiyetini müvekkilim ……………..'e ait ve …………….. ili, …………….. ilçesi ……… sokak No: …/….. adresinde bulunan dairede …/…/…… başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta ve halen aylık …………………. (……………) TL.- kira ödemektedir.
2. …………………… ile Müvekkilim ………………… arasında yapılan kira sözleşmesinin özel şartlar başlığını taşıyan bölümün 4.maddesinde "kiracı hiçbir surette kiralananı bir başka kişiye alt kiraya veremez ve kira sözleşmesini devredemez" hükmü yer almaktadır.
3. Ancak söz konusu hükme rağmen …………………….. yukarıdaki adreste bulunan daireyi davalı ………………………….. kiralamıştır. Bu durum gerek 6570 sayılı Kanuna gerek Borçlar Kanunu hükümlerine ve gerekse sözleşme hükümlerine aykırı olup, davalı da söz konusu kiralananda fuzuli şagil durumundadır.
4. Bu itibarla mülkiyeti müvekkilime ait daireyi işgal eden davalı …………………………'un işgalinin sona erdirilerek kiralananı tahliyesi için iş bu tahliye davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : 6570 Sayılı Kanun, Borçlar Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : …/…/……. tarihli kira sözleşmesi, tapu kayıtları, tanık beyanı, ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda sayılan nedenlerle davalı aleyhine fuzuli işgal nedeniyle açılmış bulunan davamızın kabulü ile davalının işgali altında bulunan daireyi tahliyesine ve yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

  ……/……/2001
  Davacı Vekili
 
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) ../…/….. tarihli kira sözleşmesi