itirazın iptali dava dilekçesi


……….. …. SULH HUKUK HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI (ALACAKLI) :

DAVACI VEKİLİ :

DAVALI (BORÇLU) :

DAVA KONUSU : Davalının borca itirazının iptaline, takibin devamına, % 40 icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesi talebinden ibarettir.


ALACAK MİKTARI :
OLAYLAR :
1. Müvekkilim, davalının "………………………………………….." adresindeki konutunun ahşap parke döşeme, sistre (silme) ve cam cila işini, .../.../.... tarihinde başlayarak …../…./….. tarihinde bitirerek, davalıya teslim etmiştir. Müvekkilim tarafından davalının yapılan işleri şu şekildedir;
a- 50 m2'lik bir salonun eski parkesinin sökülerek yerine yeni parke döşenmesi
b- Sistre ve cilasının yapılması;
c- 13 m2'lik bir odanın eski parke ile döşenerek sistre ve cilasının yapılması.
2. Bu işin ……………….-TL karşılığında yapılması konusunda müvekkillimle davalı anlaşmışlar, müvekkil işi anlaşmaya uygun bir şekilde zamanında yaparak teslim etmiş, buna karşılık davalı ………………….. TL.- ödemiş, kalan ……………….. TL.- kısmını bilahare ödeyeceğini söylemiş, ancak her defasında ailevi sebeplerini ileri sürerek ödemeyi tehir etmiştir
3. Müvekkilim……………... Noterliğinden …/…./…… tarih ve ……………. nolu ihtarname çekmiş, bu ihtarname davalıya …./…./……. günü tebliğ edilmiştir. Davalı, verilen 10 gün içinde borcunu ödememiş, …./…../….. tarihinde temerrüde düşmüştür.
4. Davalı aleyhine ……………. İcra Müdürlüğünün ………………… E. sayılı dosyasından alacağın tahsili için (49 Örnek) icra takibine geçilmiş, ancak davalı borca itiraz ederek takibin durmasını sağlamıştır.
5. Davalının konutunda yapılan işin karşılığı olarak ……….-TL alacağa karşı itirazının iptaline, takibin devamına, %40 icra inkar tazminatının tahsiline karar verilmesi için iş bu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur

HUKUKİ SEBEPLER : İcra ve İflas Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Borçlar Kanunu, Medeni Kanun ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : ………. Noterliğinden …………… tarih ve ………… nolu ihtarname, ………... İcra Müdürlüğünün ……………… E. sayılı takip dosyası, Keşif, bilirkişi incelemesi, şahit beyanı  ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle; davamızın kabulü ile;
1.) Davalı borçlunun ……………. İcra Müdürlüğünün ……….. E. sayılı takip dosyasında ileri sürdüğü itirazlarının iptaline ve duran icra takibinin devamına,
2.) Davalının %40 icra inkar tazminatı ödemeye mahkum edilmesine
3.) Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına Karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/…
Davacı Vekili
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği
2.) ………..Noterliğinden çekilen …/…/……tarih ve ………… nolu ihtarname,
3.)
4.) …………. İcra Müdürlüğünün ………….E. sayılı takip dosyası