ecrimisil ihbarinin iptali


… İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI'NA

(YÜRÜTMEYİ DURDURMA
KEŞİF VE  BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ TALEPLİDİR)

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : ……. Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığınca müvekkilimden ……………………… TL.- ecrimisil istenilmesine ilişkin Çankaya Vergi Dairesi Müdürlüğünce tanzim ve tebliğ olunan …/…/……. tarih ve ………. sıra nolu ecrimisil ihbarnamesinin keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle öncelikle yürütülmesinin durdurulmasına ve iptaline karar verilmesi talebinden ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ :
OLAYLAR :
1. Hazine adına mülkiyet kaydı bulunan ve ……. Uzunca Sokak …. adresinde bulunan tapunun .. ada … parsel sayılı yerde kapalı otopark olarak müvekkilim tarafından işgal edilen taşınmaz mahallinde yapılan …/…/….. günlü tespitle ……..- .. dönemi için ……... TL.- ecrimisil tahakkuku yapılmış ve dava konusu ihbarname ile tarafımızdan istenilmiştir.
2. 2886   sayılı   Devlet   İhale   Kanununun "Sürelerin Hesabı" başlıklı 92. Maddesinde "Bu Kanunda yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde. Borçlar Kanunun hükümlerinin uygulanacağı" belirtilmiştir. Borçlar Kanunun "Borçların Sukutu" başlıklı üçüncü bölümünde yer alan 125. Maddesinde "Bu kanunda başka suretle hüküm mevcut olmadığı takdirde her dava on senelik mürura zamana tabidir" kuralıyla genel zamanaşımı süresi on yıl olarak belirlenmiştir. Bir malın sahibinin rızası dışında ve onun bu malı kullanmakla bir zarara uğrayıp uğramayacağı söz konusu edilmeksizin bu maldan işgal tasarruf veya her ne şekilde olursa olsun yararlanılması sebebiyle fuzuli şagil tarafından ödenen veya idarece talep edilen tazminat olarak tanımlanan ecrimisil alacağının niteliği itibariyle işgalin tespiti tarihinden itibaren geriye doğru Borçlar Kanununun 125. Maddesiyle belirlenen on yıllık zamanaşımı süresine tabi olacağı açıkça ortadadır.
3. O halde müvekkilimden …/…/…..- …/…./….. dönemi için istenilen ecrimisilin …/…/…..- …/…./…… dönemine ilişkin kısmı zamanaşımına uğradığından bu döneme isabet eden ecrimisil miktarının iptali gerekmektedir.
4. Kalan kısım olan …./…/……..- …./…./……. dönemine ilişkin ecrimisil miktarı ise, taşınmazın konumu, emsal taşınmazlar ve kullanım şekli dikkate alındığında oldukça fahiş bir miktardır. Bu husus ile ilgili olarak taşınmaz mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle fahiş olan ecrimisil miktarına ilişkin idari işlemin iptali gerekir.
5. Diğer taraftan söz konusu idari işlem sebep ve konu unsurları yönünden sakat olduğundan iptali gerektiğini iddia etmekteyiz. Bu itibarla müvekkilim adına tebliğ olunan ecrimisil ihbarnamesine ilişkin idari işlemin öncelikle yürütülmesinin durdurularak, gerekli keşif ve bilirkişi incelemesi de yaptırılmak suretiyle iptaline karar verilmesi için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İdari Yargılama Usul Kanunu, 2826 sayılı Kanun, Borçlar Kanunu, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği, Medeni Kanun, Konuya ilişkin İçtihatlar.

SUBUT DELİLLER : ………… Vergi Dairesi Müdürlüğünce tanzim ve tebliğ olunan …………………. sıra nolu ecrimisil ihbarnamesi, İşgal krokisi, tespit tutanakları ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle; idarece müvekkilim adına tanzim ve tebliğ olunan;
1.) …../…./…… tarih ve ………….. sıra nolu ecrimisil ihbarnamesinin ilişkin idari işlemin öncelikle yürütülmesinin durdurulmasına,
2.) Keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle Hukuka aykırı olan …/…/…. tarih ve …….. sıra nolu ecrimisil ihbarnamesinin iptaline,
3.) Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı idare üzerinde bırakılmasına, Karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/……
Davacı Vekili
.
EK:
1.) Onaylı vekaletname örneği,
2.) . Vergi Dairesi Müdürlüğünce tanzim ve tebliğ olunan …/…./……. tarih ve ………… sıra nolu ecrimisil ihbarnamesi, İşgal krokisi,
3.) Tespit tutanakları.