dava ile birlikte ihtiyati haciz talebi - tedbir talebi


…. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NA


İHTİYATİ HACİZ KARARI
İSTEYEN (ALACAKLI) :

VEKİLİ: :

KARŞI TARAF (BORÇLULAR) : 1

DAVA KONUSU : Borçlulardan olan …………… (……………………..) TL.- alacağımıza yetecek kadar borçluların taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının ihtiyati haczine karar verilmesi talebinden ibarettir.

OLAYLAR :
1. Borçlular, müvekkilime olan borcuna karşılık bono vermiş ancak bu bonoyu vadesinde ödememişlerdir.
2. Bono gününde ödenmediği için protesto edilmiş ve protesto masrafı olarak da …………….. (…………………..) TL.- harcanmıştır.
3. Yaptığımız araştırmalarda borçlunun durumunun giderek bozulduğu, mallarını kaçırmak istediği, adresini terk etmek üzere olduğu tespit edilmiş olduğundan ihtiyati haciz istemek için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İcra İflas Kanunu m. 257. vd. ve ilgili maddeleri, Türk Ticaret Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : Bono aslı, noterden çekilen protesto örneği ve her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle karşı tarafa tebligat ve duruşma yapmaksızın borçludan olan ……………(………………) TL.- alacağımıza yetecek kadar, borçlunun menkul, gayrimenkul malları ile üçüncü kişilerdeki alacakları üzerine ihtiyati haciz konulmasına, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin borçluya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

  ……/……/...…
  Davacı Vekili
 
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Noterden çekilen protesto.
3.) Bono aslı.