cevaba cevap dilekçesi örneği


…ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NE

DOSYA NO :

İKİNCİ KEZ CEVAP VEREN
(DAVALI) :

DAVALI VEKİLİ :

DAVACI :

DAVA KONUSU : Davacının verdiği ../…./……….. tarihli cevaba cevap (replik) dilekçesine cevaplarımızın  sunulmasından ibarettir.

CEVAPLAR :
1. Davacı, müvekkilimin arsasına yapmış olduğu haksız inşaatın değerinin arsanın değerinden daha fazla olduğu gerekçesiyle tazminat karşılığında arsanın mülkiyetinin kendisine geçirilmesini talep etmişti.
2. Biz bu davaya vermiş olduğumuz cevapta arsanın değerinin inşaatın değerinden daha fazla olduğunu ayrıca davalının iyi niyetli olmadığını belirtmiştik. Buna rağmen davacı, cevaba cevap (replik) dilekçesinde kendisinin iyi niyetli olduğunu ileri sürmüştür.
3. Davacı iyi niyetli değildir. Çünkü, inşaat yapılırken müvekkilim bu arsanın kendisine ait olduğunu, bu arsayı davacının yetkisiz bir kimseden (sahte vekaletname ile) satın aldığını belirtmiştir ve bunu ispatlamıştır. Buna rağmen davacı inşaata devam etmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER : HMK, BK ve her türlü yasal mevzuat

SUBUT DELİLLERİ : Sahte vekaletname, noterden çekilen ihtar ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz edilen nedenlerle, davacının arsanın mülkiyetinin kendisine geçirilmesi talebiyle açılan davanın reddine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim

……/……/…
Davalı Vekili