babalık davası dilekçe örneği


……………. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE,

DAVACI :


DAVACI VEKİLİ : Av.

DAVALI :


DAVA KONUSU : Davalının babalığına  ve çocuğa aylık ..........................- TL nafakaya hükmedilmesi talebidir.

OLAYLAR :
1. Müvekkilim ………ile aynı fabrikada çalışan davalı ……………………… yıldır gönül ilişkisi yaşamaktadırlar. Bundan . yıl önce müvekkilime evlenme teklif etmiş ve müvekkilimin bunu kabul etmesine rağmen davalı bu vaadini yerine getirmemiştir. Bu ilişkiden müvekkilimin bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir.
2. Davalı bu ilişkiden doğan çocuğu kabul etmemektedir. Müvekkilimin daha önce hiç kimseyle bu tür bir ilişkisi olmadığı için çocuğun davalıya ait olduğu açıktır.
3. Çocuğa kayyım tayini için Sulh Hukuk Mahkemesine tezkere yazılması gereği vardır.

HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanun m. 301 vd. ve ilgili hükümleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : Nüfus kaydı, doğum kayıtları, fotoğraflar, tanık beyanı, doktor raporu ve her türlü hukuki  delil,

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle, davalının babalığına ve çocuk için aylık………….-TL (………………………..) lira nafakaya hükmedilmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/.........…
Davacı Vekili

EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Nüfus kaydı
3.) Doktor raporu
4.) 5 adet fotoğraf
5.) Doğum kayıtları