apartman yöneticisi atanması


                         BURSA …. SULH HUKUK HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI :

DAVACI VEKİLİ :


DAVALI :

DAVA KONUSU : Kat Mülkiyeti Kanununa tabi …………… apartmanına yönetici atanması talebinden ibarettir

OLAYLAR :
1. Müvekkilim, adresinde bulunan…….. Apartmanında …. nolu bağımsız bölümün malikidir.
2. … günü yönetici yapmak amacıyla kat malikleri kurulu toplanmış ancak, toplantı sonunda bir sonuca varılamadığından yönetici seçimi de gerçekleştirilememiştir.
3. Apartmana yönetici seçilememiş olmasından dolayı, yönetimde büyük boşluklar doğmakta ve bir sorunlar yaşanmaktadır. Apartmana yönetici seçilmesi ihtiyacı doğduğundan iş bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Kat Mülkiyeti Kanunu, Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : Yönetim Planı, Apartman Yönetimi Karar Defteri ve ilgili hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle davamızın kabulü ile, Müvekkilimin ….. nolu bağımsız bölümünün maliki bulunduğu ……… apartmanına yönetici atanmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/…
Davacı Vekili

EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği
2.) Onaylanmış yönetim planı fotokopisi
3.) Onaylanmış apartman yönetimi karar defteri fotokopisi.