belediyeden imar durumunun sorulması

T.C.
.........

Dosya No : 

................................ BELEDİYESİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ’ NE


                  Aşağıda tapu kaydı belirtilen taşınmazın Müdürlüğümüz dosyası gereği satışına esas olmak üzere son imar durumunun celbine karar verilmiştir.

Karar gereğinin yerine getirilerek imar durumunun dosyamıza İVEDİ olarak gönderilmesi rica olunur. .........


İcra Müdürü


TAŞINMAZ BİLGİLERİ


ada
parsel
...

adres araştırma talebi


T.C..........’ NEİCRA DOSYA NO : .........
ALACAKLI : .........
VEKİLİ : .........
BORÇLU : .........
TC Kimlik No: .................
BORÇLU ADRESİ : .........
KONU : Adres Araştırması Talebi

Borçlunun adresinin araştırılması için, Cumhuriyet Başsavcılığı’ na müzekkere yazılmasını müvekkilim adına talep ederim. .........

ALACAKLI VEKİLİharicen tahsil beyanıT.C.
…. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE


DOSYA NO :


ALACAKLI :


VEKİLİ :


KARŞI TARAF (BORÇLU) :


TALEP KONUSU : 

      Haricen tahsil beyanımız ile senet aslının borçluya iadesi ve borçlunun maaşı üzerindeki haczin kaldırılması için elden takipli müzekkere verilmesi talebinden ibarettir.


OLAYLAR :

      Yukarıda numarasını verilmiş bulunan  İcra Müdürlüğünün …….… esas nolu dosyaya konu olan alacak ferileriyle birlikte tarafımızdan haricen tahsil edilmiştir. Tahsil harcının borçlu tarafından daireniz dosyasına ödenmesi halinde senet aslının borçluya iadesi ile Borçlunun maaşında mevcut haczin kaldırılması ve kesinti yapılmışsa ilgili kuruma iadesi için Emekli Sandığı'na müzekkere yazılarak elden takipli olarak borçluya verilmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.


……/……/....
Alacaklı Vekili

ticaret sicil memurluğundan adres talebi


T.C.

.........

Dosya No : .........
............................................. TİCARET SİCİL MEMURLUĞU’ NA

İCRA DOSYA NO : .........
ALACAKLI : .........
VEKİLİ : .........
BORÇLU : .........
SİCİL NO : ................................                       Müdürlüğünüzün yukarıda belirtilen numaralı dosyası borçlusunun kayıtlı olduğu son merkez adresi ile dosyasındaki diğer adreslerin ve varsa şube adreslerinin, telefon numaralarının, temsile yetkili kişi ya da kişilerin (yetki sürelerini de içerecek şekilde) ve ortaklarının isim ve adresleri ile nüfus kayıt bilgilerinin ayrıca şirket ana sözleşme örneğinin istenmesine karar verilmiştir. 

              Karar gereğince işlem yapılarak neticeden Müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur. 

tarih imza

İcra Müdürü

şikayet dilekçesi

T.C.
.........

NÖBETÇİ İCRA CEZA YARGIÇLIĞI’ NA

ŞİKAYETÇİ (ALACAKLI) : ......... 
TC.KİMLİK NO:


VEKİLİ : ............
 V.D. .............


SANIK (BORÇLU) : ......... 
TC.KİMLİK NO:

SUÇ : Mal Beyanında Bulunmamak suçu

SUÇ TARİHİ : ...............
TAKİP DOSYASI : ......... İcra Müdürlüğü ......... nolu dosyası
OLAYLAR :
Sanık, hakkında yapılan icra takibinde ödeme emri kesinleşmiş olmasına rağmen herhangi bir ödeme yapmadığı gibi, İcra Müdürlüğüne mal beyanında da bulunmamıştır. 

Mal beyanında bulunmayan ve borcunu ödemeyen sanığın İcra ve İflas Yasası’ nın 76.maddesi uyarınca şikayet edilerek cezalandırılması için Yargıçlığınıza başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İcra ve İflas Yasası’ nın 76.maddesi ve ilgili mevzuat

DELİLLER : İcra dosyası ve diğer deliller

TALEP SONUCU : Yukarıda sunulan sebeplerle, borcunu ödemeyen ve yasal süresi içerisinde mal beyanında bulunmayan sanığın cezalandırılmasına, yargılama gideri ve avukatlık ücretinin sanıktan tahsiline karar verilmesini saygılarımla dilerim. Müşteki Vekili
Av. .........

EKİ : 

- Vekaletname sureti
...
..
.

mehil vesikası


T.C.
.........................DOSYA NO: .........MEHİL VESİKASIALACAKLI : 

VEKİLİ : 

BORÇLU:

VEKİLİ: 

BORÇ TUTARI:

İLAMI VEREN MAH. 

TARİH VE SAYI: 

TARİH VE SAYI:

TEMİNATIN NEV'İ:

TEMİNAT MİKTARI: 

KARAR TARİHİ:


Borçlunun (vekilinin) isteği yerinde görüldüğünden İİK’nun 36.maddesi Borçlu (vekili) takibe konu kararı temyiz ettiğine dair şerhli dilekçesini ve yukarıda miktarı yazılı teminatı dosyamıza yatırarak Bölge adliye mahkemesinden  tehiri icra kararı getirmek üzere mehil talebinde bulunmuştur.

        Bölge adliye mahkemesinden tehiri icra kararı getirmek üzere karar tarihinden geçerli olmak üzere (60) gün mehil verilmiş olduğuna dair vesikadır. 


İcra Müdürü
avukat müvekkil görüşme tutanağı


                                                                   GÖRÜŞME TUTANAĞI

İŞVEREN                              :.......................

ADRES VE TEL                   : .............................

İŞE GİRİŞ TARİHİ              : ........................

SİGORTA BAŞ TARİHİ     : ...........................

İŞYERİNDEKİ GÖREVİ    :.............

İŞYERİNİN ÜNVANI ADRESİ:   ..................

İŞE ARA VERMİŞSE TARİH VE SÜRESİ:


İŞYERİNDEN ÇIKARILMA TARİHİ:


ÇIKARILMA NEDENİ                       :  ...................

İzinli geldi .................... yılı nisan ayına kadar sigorta yat.....

İstifa veya ibraname adı altında belge imzalandımı:


ÇALIŞMA SAATLERİ                    :    Sabah saat............. Akşam.............. çalışma yeri............................ şirket ...............üretiyordu ................ yılının .... ayında işi devretti.

Hafta sonu çalışılıyormu çalışılıyorsa mesai saatleri :
 
 Çalışıyordu


Dini Bayramlar ve resmi bayramlarda çalışılan gün sayısı ve çalışma saatleri          :

Dini bayramlarda çalışıyordu.

Yıllık İzin Kullanıldımı   kullanıldı ise kaçgün kullanıldı ise belge imzalandımı

Yıllık  kullanmadı .

İşyerinden alınmamış maaş varmı                  : ............. aylık maaş  var SSK Sicil Numarası                                      :   ( Tc ................................)  
ALMIŞ OLDUĞU ÜCRET                         :...............TL +yemek

                                    
  Talep edilenlerKıdem tazminatı    ( x   )
İhbar tazmninatı     (  x  )   
Yılık izin alacağı    (   x  )
Hafta sonu alacağı   (   x  )
Fazla Mesai alacağı (x   )
Resmi  bayram alacağı     ( x    )
Çalışma ücreti(alınmamış maaş) 4 aylı ücret  var.


DAVALI ADI ÜNVANI     :

ADRESİ                                :

                                                                                                        

aciz vesikası


T.C.

      .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:......./.....                                                                          
                                      BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ1- Alacaklının adı, soyadı
ve ikametgahı :
2- Borçlunun adı, soyadı ve
ikametgahı :3- Takibin hangi yolla
yapıldığı :


4- Yapılan işlemin sonucu :


5- Alacak (faiz ve masraf)
miktarı :


6- Aciz belgesinin ne miktar
alacak için verildiği
ve yasal dayanağı :
7- Takip iflas yolu ile
yapılmakta ise müflisin
alacağı kabul veya
reddettiği :


İşbu borç ödemeden aciz belgesi İcra İflas Kanununun 143 ve 251. maddeleri gereğince alacaklı ...............................................................................ne verilmiştir......../......./...........(İ.İ.K 143;251 )                                                                     İCRA MÜDÜRLÜĞÜ


                                                        Mühür ve İmza


103 davetiyesi                          ............................. DAİRESİ'NE                                                   DOSYA NO: .........

BORÇLU/LAR : .......................................


HACİZ TARİHİ : .... .../.../...

                 Borçlu/lara,   yukarıda  tarihi  yazılı  hacze  ilişkin
diyecek/lerini  bildirmesi/leri  için  103  davetiyesi  tebliğine  karar
verilmesini müvekkilim adına saygıyla dilerim.


                                                    .........
                                                  ALACAKLI VEKİLİ

                                                Av.

hakimi şikayet dilekçe örneğiHAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU SAYIN BAŞKANLIĞINA

Sunulmak üzere

HSYK ................ MÜFETTİŞLİĞİNE
DOSYA NUMARASI : ../../.......... Tarih ve ........... Sayı
ŞİKAYET EDEN : Adı ve Soyadı, Acık adresi............................


ŞİKAYET EDİLEN : Adı ve Soyadı:

.......................................Mahkemesi Hakimi.İLGİ : ../../...... tarihli ve ......... Muhhaberat.numaralı şikayet dilekçemin ekidir.

KONU : Yasal haklarımı kullanmaya mani olan Hakim hakkında şikayet.AÇIKLAMA : .../.../....... tarihinde, ödenmemiş hiçbir devre faizi olmadığı halde, kredi sözleşmelerinin imzalanması sırasında usul gereği ve teminat olarak zorla almış oldukları imzaları atılmış boş senedi; sözde küresel mali kriz nedeni ile teminatların güçlendirilmesi talebi ile ve bankaya verilmiş olan ipoteklerden sonra elde kalmış olan son gayrimenkulün de ../../..... tarihinde bankaya ipotek olarak verilmesinden 15 gün sonra, bilgimiz ve haberimiz olmadan banka tarafından kredi borcumuzun çok üzerinde bir rakamla .../../...... düzenleme tarihi ve 20 gün sonra olan .../../....... ödeme tarihi olmak üzere doldurularak ve bu senetle ilgili hiçbir resmi işlem ve bildirim yapılmadan, yine sözleşmeler gereği yapılması gereken kanuni ihtar ve süreleri dahi beklemeden kredi hesabımızın kat edilmesi ve bankanın ticari defterlerinde dahi kaydı bulunmayan bu suç senedini kullanarak yapmış oldukları infaz gibi icra ve satış yaptırımlarına karşı, 4 senedir HAK ve HUKUK mücadelesi veriyoruz.

İçinde bulunduğumuz bu HAK ve HUKUK mücadelesi ile ilgili bütün bilgi ve deliller,............bank A.Ş.’nin sorumluları hakkında yapmış olduğumuz şikayete ait soruşturmanın devam ettiği, ......... Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ........./........ Sayılı dosyasından alınarak görülebilir.

Bugün gelmiş olduğumuz noktada ise, Savcılık Makamının ısrarlı taleplerine rağmen, suç senedi aylar sonra ancak Emniyet Müdürlüğü kanalı ile Savcılık Makamına teslim edilebilmiş, ancak banka yetkili ve avukatlarının resmi makamları yanıltma amacı ile yapmış oldukları senedin bizim tarafımızdan hazırlanarak bankaya verildiği beyanlarına rağmen; aslında senedi hazırlayan yetkilinin hazırlamış olduğu Genel Kredi Sözleşmeleri, aradan 2 yıla yakın geçmiş olmasına rağmen bugüne kadar Savcılık Makamına teslim edilmemiş ve ancak ............ Ticaret Mahkemesi’ne teslim edilmiştir. Ve bu nedenle de Senet ve Sözleşmelerin asılları, inceleme için Kriminal Araştırma Labaratuarı’ na gönderilememiştir. Bu bilerek ve planlayarak yapılan geciktirme neticesinde, bankanın kazanmış olduğu bu yıllar zarfında da, banka bu suç senedine bağlı olan İcra işlemleri ile gayrimenkullerimin satışlarını gerçekleştirerek bütün varlığımızı gasp etmiştir.

Bununla beraber........bank A.Ş; suç senedi ile ../../....... tarihinde başlatmış olduğu icra işlemlerine, bu icra işleminden 20 ay sonra kefalet nedeni ile aynı borç için 2.İcra işlemini başlatarak devam etmiş, 29 ay sonra da ipoteklere bağlı olarak aynı borç için 3.İcra işlemini başlatmıştır.

Borçluyu boğma ve yok etme amacını güden ve suç teşkil eden ve aynı borç için açılmış olan 3 icra işleminin, 2. sine yapılmış olan itirazımız ve devamında banka tarafından açılmış olan itirazın iptali davası, .................. Ticaret Mahkemesinde görülmekte olan ve şikayetimize esas olan davadır.

Dosyaların gerçekten incelenerek dilekçelerimizin okunduğu takdirde kayıtsız kalınamayacak kadar haksızlık, hukuksuzluk ve usulsüzlüğün bulunduğu açık olarak görülebileceği halde, mahkeme bütün bunları görmemezlikten gelerek usullere aykırı olarak, talebimize rağmen belgelere ait gerekli araştırmalar yapılmadan dosyayı bilirkişilere havale etmiştir.

Mahkemenin tayin etmiş olduğu bankacı bilirkişilerden birinin, .............bank A.Ş.’nin eski müdürlerinden olduğu tespit edilince tarafımızdan ret edilmiş ve bu ret talebi kabul edilmekle beraber, bu talepte şikayetli Hakim tarafından her nedense aşırı tepki ile karşılanmıştır. Devamında ise yenilenen bilirkişi heyetinin vermiş olduğu rapora(!) ise tarafımızdan itiraz edilmiş ve ayrıca da Bilirkişilerin cezalandırılması amacı ile .............. Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Şikayetli Hakim, davanın tarafı olarak ../../....... tarihinde, hazırladığım dilekçeyi vermek için kendisine yapmış olduğum ziyaret sırasında, oldukça kötü bir şekil ve hitapla dilekçemin kaleme verilmesi gerekliliğini ifade etmiş ve başını çevirerek kapıyı kapamamı söylemiştir.

Mahkemeden incelemelerin birlikte yapılması ile ilgili ısrarlı talebimize rağmen, Bilirkişi heyeti incelemelerini bizim bilgimiz ve katılımımız olmadan sürdürmüş ve ../../........ tarihli duruşmada, şikayetli Hakim’in yerine bakan Sayın Hakim’in aylardır teslim edilmeyen Bilirkişi raporunun teslim edilmesi için 15 gün süre vermesi üzerine, aylar sonra herhalde teslim etmek zorunda kalmış ve rapor duruşma günü olan ../../........ tarihinden 1 gün önce ../../...... tarihinde de elimize ulaşmıştır.

../../.......... tarihli duruşmada ise bilirkişi raporlarının elimize ancak 1 gün önce geçtiği ve incelemek ve cevap vermek için de yasal hakkımız olan sürenin verilmesi gerektiği Mahkemeden talep edilmiş ve bunun üzerine de şikayetli Hakim tarafından sadece 14 gün sonra için ../../........ tarihinde duruşma günü verilerek 1 gün önce olan ../../....... tarihine kadar da Bilirkişi raporu ile ilgili cevap ve itiraz hakkı verilmiştir.

İtiraz etmiş olduğumuz bilirkişi raporu, kasıtlı ve yanlı olarak hazırlanmış olup, hiçbir şekilde sözleşme ve imzamız olmayan ve sırf bankanın sahte olarak doldurduğu senet miktarını tutturmak için “kredili mevduat hesabı” adı altında yapmış olduğu hayali borçlandırma hesabına ilişkin .............TL fazla hesap da içermektedir. Bilirkişilerin yapmış oldukları bu yanlış hesap ve tespitler ile ilgili olarak, yeni bir Bilirkişi heyetinden rapor istenmesi talebi Mahkeme Hakim’ine iletilmiş, ayrıca yapmış oldukları usulsüzlükler ile ilgili olarak bilirkişiler hakkında, ................ Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Mahkeme hakimi, bilirkişilerin yapmış olduğu bu usulsüzlüklerin ortaya çıkarılmasını sağlayacağı yerde, peşinen doğru kabul ederek bilirkişi raporuna göre kararını hazırlamıştır. Oysa Ticaret mahkemesinde hakimlik yapan bir kişinin ...............TL’lik bir yanlışı görmemesi imkansızdır. Şikayetli hakimin rapordaki diğer yanlışlarla ilgili hukuki kanaati farklı olsa bile bankanın hiçbir imza ve talebimiz olmadan ve hiçbir şekilde tarafımızdan kullanılmayan ..........TL’lik hayali bir borç oluşturmasına duyarsız kalması ihmali aşan bir kasti bir davranıştır.

YANİ ŞİKAYETLİ HAKİM, DAVA İLE İLGİLİ KARARINI ASLINDA VERMİŞ VE ŞEKİL OLARAK DA KARAR VERECEĞİ GÜNDEN BİR GÜN ÖNCE DE SÖZDE BİLİRKİŞİ RAPORUNA YAPILAN İTİRAZ DİLEKÇELERİNİ DE ALMIŞTIR.

Yapılmaya çalışılan uygulamanın sıkıntılarını hissetmem nedeni ile duruşmadan 1 gün evvel ../../....... tarihinde saat ......... sıralarında, hazırlamış olduğum dilekçemi vermek üzere

kapısını çaldığımda ise, şikayetli Hakim’ in daha içeri giremeden çok sert ve aşağılayıcı bir ses tonu ile,’’ Bu kadar yazıp veriyorsun, neye yarayacak, beni niye rahatsız ediyorsun, kapıyı kapat ve götür kaleme ver.’’ demesi üzerine, ilk dilekçemde de ifade etmiş olduğum gibi, dava hakkında beyanda bulunma hakkımın olduğunu, Mahkeme Hakimi’nin benim yazdıklarıma yönelik ön yargı içinde olmasının doğru olmadığını söyleyince, dilekçemi göstererek, ‘’bunları duruşmada niye söylemiyorsun ‘’ deyince, ‘’Bana duruşmada söz vermiyorsunuz.’’ diyerek cevap verdim. Bu defa da, ‘’ avukatın var senin sözüne ne gerek var?’’ diye cevap verince, bende tarafsız davranmadığını ve kendisini REDDETMEK istediğimi söyledim. Şikayetli Hakim de, ‘’Dilekçe ile duruşmaya gel ve duruşmada söyle’’ dedi.

Bunun üzerine dilekçemi hazırlayarak, ../../........ tarihinde planlı olarak en sona alınmış ve saat........’ da ve en son duruşma olduğu için de takip edeni bulunmayan duruşmaya geldiğimde ise, esas şikayet dilekçemde ifade etmiş olduğum gibi yine bana söz verilmeyerek sözlü beyanım ile Hakimi ret etme hakkım elimden alınmış, ayrıca HAKİMİ REDDETMEK İLE İLGİLİ DİLEKÇEM DE ALINMAMIŞTIR. DAHA DOĞRUSU İSE VERİLMESİ ÖNLENMİŞTİR.


Daha sonra ise acele ile daha önceden hazırlamış olduğu kararı okuyarak, tutanak tutulması ile ilgili taleplerimizi de kabul etmeyerek ‘’Benim vicdanım rahat’’ diye bağırarak hızla kürsü’yü ve salonu terk etmiştir.

Şikayetli Hakim’in usul ve kanunların gereği olarak yapması gerektiği halde yapmadığı, araştırma ve soruşturmaları Mahkeme dosyasındaki dilekçelerimizde görebilirsiniz.

Bunun dışında, Mahkeme tarafından verilmiş yanlı kararın, YARGITAY tarafından bozulacağı gerçeği yanında, Adalet’in temini için kaybedilen zamanın ve bu zaman kaybı nedeni ile de telafisi olmayan maddi ve manevi zararların oluşmasına neden olacağı açıktır.

Yukarıda ifade etmiş olduğumuz gibi şikayetli Hakim, vermiş olduğu yanlı ve hatalı kararla ..............bank A.Ş.’ye kazandırdığı bu süre zarfında, bankanın vermiş olduğu maddi ve manevi yıkım ve zararlarına devam edebilmesinin yolunu açmıştır.

Şikayetli Hakim’ in, özünde etik de olmayan davranışları ve yanlı kararları, Hakimlik vakar ve onuruna olduğu gibi, özellikle de İnsan Haklarına yakışmayan davranışlar içermektedir. Bu nedenle yasal haklarımı kullanmama mani olan ve tarafsız davranmayan, belki de bütün bunlardan çok daha önemli olarak, etik ve ahlak değerlerini çiğneyerek vatandaş olarak beni rencide edici davranışlarda bulunan Hakim hakkında yasal işlemin yapılmasını arz ederim.

SAYGILARIMLA. 18.05.2013

ŞİKAYET EDEN
Adı ve Soyadı
imza
EK.1.../../.... tarihli bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi.

2-../../........ tarihli dilekçe.

3.Adalet Bakanlığı dilekçesi.

4.............. Cumhuriyet Başsavcılığı Bilirkişileri şikayet dilekçesi.

5.............. Cumhuriyet Başsavcılığı ....../....... soruşturma numaralı ifade tutanağı
KAYNAK: http://www.kararara.com/forum/viewtopic.php?f=38&t=13747&sid=829838b1b020433c65beb133abac434f

aile birliğini temsil yetkisi

....................................... MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE
DAVACILAR                      :
................ (TC Kimlik No: .................)
Adres: ...........................................
VEKİLİ                                :
Av. ........................................ (TC Kimlik No: ...........................)
Adres: ..................................................
Tel:........................ Fax:........................
DAVALILAR                      :
......................... ..............................
Adres: ............................................
KONU                                   :
Aile Birliğini Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi Talebimizdir.
DAVA DEĞERİ                 :
......TL
AÇIKLAMALAR              :

1.       Müvekkilimin aile birliğini temsil yetkisi, eşi tarafından açılan dava sonucunda ............. Aile Mahkemesi'nin …/…/...… gün ve .sayılı kararı ile kaldırılmıştır. Mahkeme tarafından verilen karar kesinleşmiş ve gerekli ilanlar yapılmıştır.
2.       Geliri aşan yüksek harcama nedeni ile aile içinde bazı sıkıntılar yaşanmış ve bu sıkıntılardan en çok müvekkilem zarar görmüştür. Müvekkilem, yapmış olduğu hatayı anlamış ve eşinden özür dilemiştir. Eşinin kendisine aldığı ek kartı iptal ettirmiş, kendisine çeki düzen vermiş, eşinin geliri ile geçinmeleri gerektiği bilincine kavuşmuştur. Bu sebeple de eldeki davayı açma zarureti hasıl olmuştur.
DELİLLER                         :  ............ Aile Mahkemesi'nin …/…/...… gün ve . sayılı kararı, Banka kayıtları, tanık, yemin ve her türlü yasal delil.
HUKUKİ SEBEPLER      :  TMK. md. 191 ve İlgili mevzuat.
TALEP SONUCU              :  Yukarıda arz ve izah edilen ve yargılama sırasında belirlenecek sebeplerle, müvekkilemin aile birliğini temsil yetkisinin geri verilmesine ve bu karardan üçüncü kişilerin haberdar olmasını sağlamak amacı ile kararın ilan edilmesine karar verilmesini saygı ile vekil eden adına talep ederim.


Davacı Vekili
Av.

devre mülk satış sözleşmesi

DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİ
                                                                                                         
                                                                               
                                 
Bir tarafta ................................... A.Ş ile, diğer tarafta ……………..............arasında aşağıdaki koşullarla bir “Devre Mülk Satış Sözleşmesi” yapılmıştır.
 
İş bu sözleşmede, satıcı taraf  “şirket” olarak, devre mülk sahibi “alıcı” olarak anılacaktır.
                              
MADDE 1- Şirket tarafından (...........................................) adresinde yapılacak (.............) Tatil Köyünde alıcıya devre mülk hakkı tanınacaktır. Mülk sahibinin yaz aylarında ……, bahar aylarında …… ve kış aylarında …… günlük devre mülk hakkı olacaktır.
                              
MADDE 2- Şirket, (........................................)' da yapılacak .........blok, ....... numaralı evin ........ dönemini, alıcıya ............TL.'sı karşılığında satmayı ve satış bedelini sabit tutmayı ve inşaat bitiminde 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası ile bu yasaya ek 3227 sayılı Devre Mülke ilişkin Kanun hükümleri uyarınca alıcıya tapu vermeyi kabul ve taahhüt eder. 

Ancak, oturma izni harcı, kat mülkiyetine çevirme ve devre mülk hakkı kurma işlemleri için gerekli harç ve masraflar, tapu işlemlerinin gerektirdiği harç ve masraflar ile tüm vergiler alıcıya aittir. Tapu  tarihinde satış işlemi KDV kapsamına alındığı taktirde doğacak Katma Değer Vergisi alıcıya ait olacaktır.
                              
MADDE 3- Sözleşme konusu devre mülk bedelinin ............TL.'sı alıcı tarafından peşinen, geri kalanı da ekli plana göre aylık taksitler halinde ödenir. Alıcı bu plan doğrultusunda üstlendiği borcu düzenli olarak yerine getirir ve vadesi geçirilen taksitleri ayda % ….. fazlasıyla ödemeyi kabul eder.
                                
MADDE 4- Alıcı, bu amaçla ............. senet vermiş olup en az …… gün önce senetlerin kullanıldığı kendisine bildirilmedikçe, vadesi gelen her taksiti şirket merkezine veya şirketin (...............) no. lu banka hesabına yatırmayı taahhüt eder. Taksit şirket merkezine yatırılırsa, senet hemen teslim edilir. Banka hesabına yatırılan taksitlerle ilgili senetler şirket merkezinde saklanıp istendiğinde alıcıya verilir veya bütün borç bitince posta ile gönderilir.
                                
MADDE 5- Üst üste iki taksiti vadesinde ödemeyen devre mülk sahibine, şirket tarafından bir mektup gönderilerek muaccel borcu kapatması bildirilir. Bu mektubun tebliğinden sonra, ......…… gün içinde borç ödenmezse sözleşme şirket tarafından fesh edilir ve feshe kadar yapılan ödemelerden o güne kadar ödenmesi gereken miktarın % …....... hizmet karşılığı kesilerek, geri kalanı fesihten ….......… gün sonra gelen aybaşında, alıcıya verilir.
                               
MADDE 6- Şirket tarafından, her odaya.............................................. sistemi kurulur veya her birine .....................konulursa,.................. bu kalemle ilgili harcamaların mülk sahiplerine yansıtılmasını aynen kabul ve bedelini taahhüt eder.
                               
MADDE 7- Alıcı, bu sözleşmeyi dilediği zaman feshedebilir. Fesih listesinin şirkete ulaştığı tarihten …… gün sonraki aybaşında, o güne kadar ödenmesi gereken miktarın % …......… hizmet karşılığı kesilerek, geri kalanı alıcıya verilir.
                               
MADDE  8- Şirket, deprem, yangın, su baskını gibi benzer doğal afetler ve ülke yahut dünya çapında beklenmedik mücbir sebepler dışında, devre mülkü ....../../20... tarihinde teslim etmeyi kabul ve bir aksama olursa, devre mülk sahibine yaz dönemi için …… günlük ve en az iki kişilik benzer koşullarla konaklama olanağı sağlayacağını taahhüt eder.
                               
MADDE  9- Şirket, satılıp tapusu verilecek evi, seçilen dönem içinde temizleyip hazırlamayı ve sözleşme ekindeki eşyaları sürekli bulundurmayı kabul eder. Alıcı da, borçlarını yerine getirmeyi, taksitleri geciktirirse 4. Madde doğrultusunda yapılacak uygulamayı, eve ve eşyalara zarar verirse bunları gidermeyi, kendisine ait eve dönem başı gelecekse, en erken......................... gelip dönem biterken en geç.................... teslim etmeyi, evi başkasına kiraya verir veya kullandırırsa doğacak zararları üstlenmeyi kabul eder. Devre mülk sahibi evlerde inşaat, onarım ek tesis ve tadilat yapamaz.
                                
MADDE 10- Alıcı, evlerin ve ortak tesislerin bakımı, onarımı yıpranan eşyaların değiştirilmesi, yenilenmesi, su, elektrik, bahçe düzenlemesi ve çevre temizliği, yüzme havuzlarının spor alanlarının güzelleştirilmesi, güvenlik hizmetleri ve benzeri genel giderlerin karşılanabilmesi için, her yıl şirketçe belirlenecek katılma payını, yine şirketçe belirlenecek zamanda ödemeyi ve …................… ayı aşacak gecikmeler için aylık % ….. faiz üstlenmeyi kabul eder. Katılma payını ödemeyenler bu maddede sıralanan servis hizmetlerinden yararlanamaz ve haklarında yasal yollara başvurulur.
                                
MADDE 11- Alıcı, 3227 sayılı Kanunla eklenen Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 61. Maddesi uyarınca hazırlanacak  “Devre Mülk Sözleşmesi”ni benimseyip imzalamayı kabul ve taahhüt eder. Tapu işlemlerinden önce yapılacak satışlarda, o tarihi kadar ödenmesi gereken miktarın % ……...... şirkete hizmet karşılığı olarak ödemek gerekir. Alıcı, şirkete bilgi vermek kaydıyla, kendisine ait dönemi kiraya verebileceği gibi, başkasına kullandırabilir.
                                  
MADDE  12- Devre mülk hakkı, miras yolu ile intikal eder. Alıcı tapu işlemleri tamamlanmadan ölecek olursa, varislerin …… ay içinde şirkete başvurarak sözleşmenin devamını sağlayacak işlemleri yapmaları gerekir. Ölümden sonra …… ay geçirilirse, şirketin tapu verme yükümü biter ve ölüm tarihine kadar ödenmesi gereken miktarın % ….. hizmet karşılığı kesilerek, geri kalan veraset ilamı doğrultusunda mirasçılara verilir.
                                 
MADDE  13- Alıcının bu sözleşmeye yazdığı adres, geçerli tebligat adresidir. Adres değişikliklerinin 30 gün içinde şirkete bildirilmesi gerekir. Devre Mülk Sözleşmesinde ve Yönetim Planında çözümü gösterilmeyen hususlarda 634 sayılı Kanunla Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.
 
Uyuşmazlık doğduğunda Taraflar ……….......... Mahkemeleriyle İcra Dairelerinin yetkisini kabul ederler.
                                  
İş bu sözleşme, ödeme  planı, eşya listesi ve dönem çizelgesiyle birlikte, ../../20.. tarihinde ……...........' da iki nüsha olarak imzalanmış ve taraflar arasında birer nüsha teati edilmiştir.
 
 
ALICI                                           SATICI
 
                             
 
EK :
 
 
 
 
EŞYA/DEMİRBAŞ LİSTESİ
 
TÜRÜ                                    SAYISI
 
       .........................................................................................................................................
     
  .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................