aile birliğini temsil yetkisi

....................................... MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE
DAVACILAR                      :
................ (TC Kimlik No: .................)
Adres: ...........................................
VEKİLİ                                :
Av. ........................................ (TC Kimlik No: ...........................)
Adres: ..................................................
Tel:........................ Fax:........................
DAVALILAR                      :
......................... ..............................
Adres: ............................................
KONU                                   :
Aile Birliğini Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi Talebimizdir.
DAVA DEĞERİ                 :
......TL
AÇIKLAMALAR              :

1.       Müvekkilimin aile birliğini temsil yetkisi, eşi tarafından açılan dava sonucunda ............. Aile Mahkemesi'nin …/…/...… gün ve .sayılı kararı ile kaldırılmıştır. Mahkeme tarafından verilen karar kesinleşmiş ve gerekli ilanlar yapılmıştır.
2.       Geliri aşan yüksek harcama nedeni ile aile içinde bazı sıkıntılar yaşanmış ve bu sıkıntılardan en çok müvekkilem zarar görmüştür. Müvekkilem, yapmış olduğu hatayı anlamış ve eşinden özür dilemiştir. Eşinin kendisine aldığı ek kartı iptal ettirmiş, kendisine çeki düzen vermiş, eşinin geliri ile geçinmeleri gerektiği bilincine kavuşmuştur. Bu sebeple de eldeki davayı açma zarureti hasıl olmuştur.
DELİLLER                         :  ............ Aile Mahkemesi'nin …/…/...… gün ve . sayılı kararı, Banka kayıtları, tanık, yemin ve her türlü yasal delil.
HUKUKİ SEBEPLER      :  TMK. md. 191 ve İlgili mevzuat.
TALEP SONUCU              :  Yukarıda arz ve izah edilen ve yargılama sırasında belirlenecek sebeplerle, müvekkilemin aile birliğini temsil yetkisinin geri verilmesine ve bu karardan üçüncü kişilerin haberdar olmasını sağlamak amacı ile kararın ilan edilmesine karar verilmesini saygı ile vekil eden adına talep ederim.


Davacı Vekili
Av.

devre mülk satış sözleşmesi

DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİ
                                                                                                         
                                                                               
                                 
Bir tarafta ................................... A.Ş ile, diğer tarafta ……………..............arasında aşağıdaki koşullarla bir “Devre Mülk Satış Sözleşmesi” yapılmıştır.
 
İş bu sözleşmede, satıcı taraf  “şirket” olarak, devre mülk sahibi “alıcı” olarak anılacaktır.
                              
MADDE 1- Şirket tarafından (...........................................) adresinde yapılacak (.............) Tatil Köyünde alıcıya devre mülk hakkı tanınacaktır. Mülk sahibinin yaz aylarında ……, bahar aylarında …… ve kış aylarında …… günlük devre mülk hakkı olacaktır.
                              
MADDE 2- Şirket, (........................................)' da yapılacak .........blok, ....... numaralı evin ........ dönemini, alıcıya ............TL.'sı karşılığında satmayı ve satış bedelini sabit tutmayı ve inşaat bitiminde 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası ile bu yasaya ek 3227 sayılı Devre Mülke ilişkin Kanun hükümleri uyarınca alıcıya tapu vermeyi kabul ve taahhüt eder. 

Ancak, oturma izni harcı, kat mülkiyetine çevirme ve devre mülk hakkı kurma işlemleri için gerekli harç ve masraflar, tapu işlemlerinin gerektirdiği harç ve masraflar ile tüm vergiler alıcıya aittir. Tapu  tarihinde satış işlemi KDV kapsamına alındığı taktirde doğacak Katma Değer Vergisi alıcıya ait olacaktır.
                              
MADDE 3- Sözleşme konusu devre mülk bedelinin ............TL.'sı alıcı tarafından peşinen, geri kalanı da ekli plana göre aylık taksitler halinde ödenir. Alıcı bu plan doğrultusunda üstlendiği borcu düzenli olarak yerine getirir ve vadesi geçirilen taksitleri ayda % ….. fazlasıyla ödemeyi kabul eder.
                                
MADDE 4- Alıcı, bu amaçla ............. senet vermiş olup en az …… gün önce senetlerin kullanıldığı kendisine bildirilmedikçe, vadesi gelen her taksiti şirket merkezine veya şirketin (...............) no. lu banka hesabına yatırmayı taahhüt eder. Taksit şirket merkezine yatırılırsa, senet hemen teslim edilir. Banka hesabına yatırılan taksitlerle ilgili senetler şirket merkezinde saklanıp istendiğinde alıcıya verilir veya bütün borç bitince posta ile gönderilir.
                                
MADDE 5- Üst üste iki taksiti vadesinde ödemeyen devre mülk sahibine, şirket tarafından bir mektup gönderilerek muaccel borcu kapatması bildirilir. Bu mektubun tebliğinden sonra, ......…… gün içinde borç ödenmezse sözleşme şirket tarafından fesh edilir ve feshe kadar yapılan ödemelerden o güne kadar ödenmesi gereken miktarın % …....... hizmet karşılığı kesilerek, geri kalanı fesihten ….......… gün sonra gelen aybaşında, alıcıya verilir.
                               
MADDE 6- Şirket tarafından, her odaya.............................................. sistemi kurulur veya her birine .....................konulursa,.................. bu kalemle ilgili harcamaların mülk sahiplerine yansıtılmasını aynen kabul ve bedelini taahhüt eder.
                               
MADDE 7- Alıcı, bu sözleşmeyi dilediği zaman feshedebilir. Fesih listesinin şirkete ulaştığı tarihten …… gün sonraki aybaşında, o güne kadar ödenmesi gereken miktarın % …......… hizmet karşılığı kesilerek, geri kalanı alıcıya verilir.
                               
MADDE  8- Şirket, deprem, yangın, su baskını gibi benzer doğal afetler ve ülke yahut dünya çapında beklenmedik mücbir sebepler dışında, devre mülkü ....../../20... tarihinde teslim etmeyi kabul ve bir aksama olursa, devre mülk sahibine yaz dönemi için …… günlük ve en az iki kişilik benzer koşullarla konaklama olanağı sağlayacağını taahhüt eder.
                               
MADDE  9- Şirket, satılıp tapusu verilecek evi, seçilen dönem içinde temizleyip hazırlamayı ve sözleşme ekindeki eşyaları sürekli bulundurmayı kabul eder. Alıcı da, borçlarını yerine getirmeyi, taksitleri geciktirirse 4. Madde doğrultusunda yapılacak uygulamayı, eve ve eşyalara zarar verirse bunları gidermeyi, kendisine ait eve dönem başı gelecekse, en erken......................... gelip dönem biterken en geç.................... teslim etmeyi, evi başkasına kiraya verir veya kullandırırsa doğacak zararları üstlenmeyi kabul eder. Devre mülk sahibi evlerde inşaat, onarım ek tesis ve tadilat yapamaz.
                                
MADDE 10- Alıcı, evlerin ve ortak tesislerin bakımı, onarımı yıpranan eşyaların değiştirilmesi, yenilenmesi, su, elektrik, bahçe düzenlemesi ve çevre temizliği, yüzme havuzlarının spor alanlarının güzelleştirilmesi, güvenlik hizmetleri ve benzeri genel giderlerin karşılanabilmesi için, her yıl şirketçe belirlenecek katılma payını, yine şirketçe belirlenecek zamanda ödemeyi ve …................… ayı aşacak gecikmeler için aylık % ….. faiz üstlenmeyi kabul eder. Katılma payını ödemeyenler bu maddede sıralanan servis hizmetlerinden yararlanamaz ve haklarında yasal yollara başvurulur.
                                
MADDE 11- Alıcı, 3227 sayılı Kanunla eklenen Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 61. Maddesi uyarınca hazırlanacak  “Devre Mülk Sözleşmesi”ni benimseyip imzalamayı kabul ve taahhüt eder. Tapu işlemlerinden önce yapılacak satışlarda, o tarihi kadar ödenmesi gereken miktarın % ……...... şirkete hizmet karşılığı olarak ödemek gerekir. Alıcı, şirkete bilgi vermek kaydıyla, kendisine ait dönemi kiraya verebileceği gibi, başkasına kullandırabilir.
                                  
MADDE  12- Devre mülk hakkı, miras yolu ile intikal eder. Alıcı tapu işlemleri tamamlanmadan ölecek olursa, varislerin …… ay içinde şirkete başvurarak sözleşmenin devamını sağlayacak işlemleri yapmaları gerekir. Ölümden sonra …… ay geçirilirse, şirketin tapu verme yükümü biter ve ölüm tarihine kadar ödenmesi gereken miktarın % ….. hizmet karşılığı kesilerek, geri kalan veraset ilamı doğrultusunda mirasçılara verilir.
                                 
MADDE  13- Alıcının bu sözleşmeye yazdığı adres, geçerli tebligat adresidir. Adres değişikliklerinin 30 gün içinde şirkete bildirilmesi gerekir. Devre Mülk Sözleşmesinde ve Yönetim Planında çözümü gösterilmeyen hususlarda 634 sayılı Kanunla Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.
 
Uyuşmazlık doğduğunda Taraflar ……….......... Mahkemeleriyle İcra Dairelerinin yetkisini kabul ederler.
                                  
İş bu sözleşme, ödeme  planı, eşya listesi ve dönem çizelgesiyle birlikte, ../../20.. tarihinde ……...........' da iki nüsha olarak imzalanmış ve taraflar arasında birer nüsha teati edilmiştir.
 
 
ALICI                                           SATICI
 
                             
 
EK :
 
 
 
 
EŞYA/DEMİRBAŞ LİSTESİ
 
TÜRÜ                                    SAYISI
 
       .........................................................................................................................................
     
  .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

tevdi mahalli tayini talebi

....................................... MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE


DAVACI (KİRACI)                  : 
.......... ....................... (TC Kimlik No: .................)
Adres: ...........................................

VEKİLİ                                      :
Av. ......................... ................... (TC Kimlik No: ..............................)
Adres: ..................................................
Tel:........................ Fax:........................


DAVALI(KİRALAYAN):
......................... ..............................
Adres: ............................................

KONU                                         :

Tevdi Mahalli Tayini Talebimizden İbarettir
DAVA DEĞERİ                        :

................. TL
AÇIKLAMALAR                     :


1.       Müvekkil, ............... ili, ............ ilçesi, .............. Mahallesi, … Sokak, … Numarada bulunan taşınmazda kiracı olarak oturmaktadır.. Taşınmazın sahibi ile yapılmış olan........…/…/… tarihli adi yazılı kira sözleşmesi gereğince, kira sözleşmesinde aylık kiranın artış oranı ........ olarak belirlenmiş ve müvekkil aylık .................. TL kira  ödemekte iken,  yeni kira dönemi başında aylık kira olarak ................... TL'yi kiralayanın  hesabına yatırmak için banka şubesine gittiğinde mal sahibinin banka hesabını kapattığını öğrenmiştir.
2.       Müvekkil, telefonla kiralayanı arayıp kirayı yatırmak istediğini belirttiğinde, emsal kiraların arttığını, kira sözleşmesindeki artışı kabul etmediğini, aylık kirayı ............... TL olarak ödemesi gerektiğini, aksi takdirde kiralananı boşaltarak kendisine teslim etmesini, .............. ödemeyi kabul etmediği takdirde ise, kirayı almayacağını belirtmiştir. Bunun üzerine, müvekkil ............. TL aylık kirayı konutta ödemeli olarak PTT havalesi ile kiralayana göndermiştir. Kiralayan, kira bedelini kabul etmeyerek geri çevirmiştir. Bu konudaki belge ektedir. Müvekkilin kira bedellerini yatıracağı bir yerin belirlenmesi için bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.
DELİLLER                               : Kira Sözleşmesi, Banka Dekontları, Posta Havale Dekontu, Sair her tür yasal delil.
HUKUKİ SEBEPLER            : TBK. md. 107 ve İlgili sair mevzuat.
TALEP SONUCU                     : Yukarıda açıklanan nedenlerle, müvekkilin kira borcumu yatırabilmesi için tevdi mahallinin Sayın Mahkemenizce belirlenmesini saygılarımla vekaleten talep ederim.
Davacı Vekili

Av.

boşanma dava dilekçesi

....... MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                      ../../....
DAVACI                         :

VEKİLİ                          :
                                       

DAVALI                         :

KONUSU                       : Akıl hastalığı sebebiyle boşanma talebidir.

AÇIKLAMALAR              :
1- Müvekkilimiz davalı ile ............ yıldan bu yana evlidir. Tarafların bu evliliklerinden ......... isimli ..... adet çocukları bulunmaktadır. Çiftin Evlilik Nüfus kaydı ..... İli, ..... İlçesi, ..... Mahallesi, ...... Cilt No, ...... Sayfa No ve ...... Kütük Sıra No.dadır.

2- Davalı yaklaşık ........... yıl önce akıl hastalığına yakalanmıştır. Müvekkilimiz ve ailesi davalıyı güçleri yettiğince tüm tedavi merkezlerine götürmüş, ancak hastalığın geçici olmadığı heyet raporları ile sabit hale gelmiştir.

3- Davalı kendi işlerini göremez durumdadır. Ayrıca resmi işlemlerin yerine getirilmesi için de kendisine .................. vasi olarak tayin edilmiştir. Davalının bu durumu gerek müvekkilimizi, gerekse çocukları çok üzmesine karşın, artık evlilik birliğinin çekilmez hale geldiği, davalının yakınları tarafından da kabul edilmektedir.

4- Davalının çocukları ile birlikte aynı evde yaşamaları da gerek tedavisi ve gerekse çocuklarının psikolojik durumu açısından sakınca arz etmektedir.

5- Bu sebeple müvekkilimizin akıl hastalığı doktor raporları ile de sabit olan davalı eşinden boşanmalarına karar verilmesini istemek zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER      : MK.m.165 ve sair yasa maddeleri.

DELİLLER                     : Nüfus kaydı, tanıklar,doktor raporları, her türlü yasal deliller.

CEVAP SÜRESİ             : İki haftadır.

TALEP SONUCU            : Açıklanan nedenlerle tarafların boşanmalarına, küçük çocukların velayetinin davacı anneye verilmesine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.


DAVACI VEKİLİ


ortak girişim sözleşmesi

JOINT VENTURE SÖZLEŞMESİ

Madde 1- Taraflar


Bir taraftan ............. adresinde bulunan .
........................ ile (aşağıda kısaca ......................... olarak anılacaktır) diğer taraftan ... adresinde oturan ......................... (aşağıda kısaca .................................... olarak anılacaktır) ve ......................... adresinde oturan .............. (aşağıda kısaca ... olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen koşullar dahilinde bu protokolü iş ortaklığı olarak imzalamışlardır.

Madde 2- Ünvanı

Ortaklığın Unvanı ......................................................................... İŞ ORTAKLIĞI’dır.


Bundan böyle işbu Sözleşme’de İş Ortaklığı'ndan, “Ortaklık” veya “.........................................” olarak anılacaktır.

Madde 3- Ortaklığın Adresi


Ortaklığın adresi
.......................................................................................................................... ...’dır.

Madde 4- Konu ve Amaç


İşbu Ortaklık Sözleşmesi, 
............................................................................................ Projesi'nin anahtar teslimi olarak yapılması işidir.

Madde 5- Ortaklığın Sermayesi ve Pay Oranları

Sermaye ..
.................................. TL....................... (............... Türk Lirası)’dır.
Tarafların ortaklıktaki payları, hakları, yükümlülükleri, kar ve zarara katılma payları aşağıda belirtilmiştir.


Unvan                                                    Pay Oranı %....................................................................................................................................................
..............................................................................................................
...................................................................................................
..........................................................................

.............................................
.......................
.........
....
..
.


Tarafların iş ile ilgili mali ve teknik kalkılan da yukarıda belirtilen payları oranında olacaktır.

Madde 6- Teminat ve Kefaletler


Projenin gerektirdiği banka avans teminatı, kati teminat, garanti teminatı, vs gibi her türlü teminat İş Ortaklığınca sağlanacaktır. Taraflar bu teminatları gerektireceği kefaletleri payları oranında karşılayacaklardır.


Madde 7- Ortaklığın İdaresi


Ortaklık, oluşturulacak Yönetim Kurulu, İcra Komitesi ve bunların atayacağı alt birimler tarafından yönetilir.


7.1. Yönetim Kurulu


7.1.1. Yönetim Kurulu, Sözleşme gereği olan işlerin ve tüm Ortak Girişim faaliyetlerinin genel yönetim kararlarını alır.


7.1.2. Yönetim Kurulu, kararlarını, oybirliği ile alır. Oybirliği sağlanamazsa., kurul, konuyu, ilk toplantıdan en geç üç (3) gün sonra yapılacak toplantıda yeniden inceler ve oybirliği ile alır.


7.1.3. Yönetim Kurulu'nca alınan tüm kararlar tarafları bağlayıcıdır, kayda geçirilir ve toplantı sonunda imzalanır. Toplantı başkanı tamamlanan görüşme tutanaklarının asıllarını alıkoyar, ve suretlerini toplantıdan en geç bir iş günü sonra taraflara gönderir.


7.1.4. Kurul gerekli olduğunda hemen toplanır, ancak normal zamanlarda üç (3) ayda bir toplanır.


7.1.5. Ortaklığın ilk Yönetim Kurulu Üyeleri olarak ...’yi temsilen ...’yi temsilen ... temsilen ... atanmışlardır. Bu ilk üyeler görevlerini proje süresince yapacaklardır.


7.2. İcra Komitesi


7.2.1. İcra Komitesi üç üyeden oluşmakta olup, üyeleri Yönetim kurulu tarafından seçilecektir. Üyeler, tarafları temsilen bulunacak olup her ortağı temsilen bir kişi komitede yer alacaktır. Bu üç üye İş Ortaklığı'nı temsil ve ilzam edecektir.


7.2.2. İcra Komitesi, projenin yerine getirilmesi ile ilgili her türlü kararı, önlemi almak ve yerine getirmekle yetkili ve yükümlüdür.


7.2.3. İcra Komitesi kararları icra komitesi tarafından uygulanacaktır.


7.2.4. İcra Komitesi kararlarını oy birliği ile alacaktır. Eğer oy birliği sağlanamaz ise konu Yönetim Kurulu tarafından incelenecektir.


7.2.5. İcra Komitesi Ortaklığın Merkez Bürosunu …'da ve şantiye bürolarını ise gerekli olduğu zaman ve yerde kuracaktır.Madde 8- Ortaklığın Temsil ve İlzamı


Ortaklığın her türlü iş ve işlemlerini takip, tedbir ve sonuçlandırmaya, ortaklık namına her nevi gayrimenkul, mal ve kıymetler, motorlu nakil vasıtaları, makine teçhizat ve diğer malzemeleri satın almaya, leh veya aleyhte ipotek tesis ve kabule şirket adına, poliçe, çek ve diğer kambiyo senetleri ile her türlü sözleşme, taahhütname, beyanname, muvafakatname, rehin ve terkin senetleri ve konturgarantileri imzalamaya, bunları yenileme, tecdit ve bozmaya, şirketin tahakkuk etmiş ve edecek her türlü hak, istihkak ve alacaklarını genel olarak talep, tahsil ve ahzu kabza, sulh ve ibraya, alacakları temlik ve ciro etmeye, ortaklık adına bankalarda her türlü hesap ve kredileri açtırmaya, teminat mektupları almaya, hesap ve kredilerden dilediği miktarda para çekmeye, hesapları kapattırmaya, ortaklık adına ihalelere katılmaya, taahhütleri vermeye, taahhüt konusu işi ifa ve ikmale, ihalesi yapılmış ve bankaları üzerinde kalan işleri devir almaya, her türlü devir taahhüt ve işlemlerinde bulunmaya, davalar ikame etmeye, ortaklık işlerini ve işlemlerin yürütülmesi konusunda üçüncü kişileri vekil ve azle, özetle ortaklığı her konuda temsil ve ilzama veya başkalarını görevlendirmeye .
........................’yi temsilen .........................’in ortaklık kaşesi altına atacağı imza ile birlikte ....................................’yi temsilen ......................... veya .........................’yi temsilen .........................’nün en az birinin atacakları imzaları ile yetkili kılınmışlardır.
 
 
 
Madde 9- Tarafların Yükümlülükleri


Taraflar, işverene ve üçüncü şahıslara karşı, ancak işbu anlaşma ve sözleşmeden doğan veya her koşulda bunlara ilişkin yükümlülüklerden dolayı ayrı ayrı veya ortaklaşa sorumludur.
İşe ait muhasebe kayıtları, vergi, sigorta ve resmi işlemler İş Ortaklığı adına onaylatılacak yasal defterler üzerinden Türkçe tutulacaktır.


Taraflar işbu sözleşmenin 4. Maddesinde belirtilen işin başlangıcından bitimine kadar her türlü teknik ve finansman katılımlarını payları oranında yerine getireceklerdir.


Madde 10- Kâr/Zararın Saptanması ve Dağıtımı


Taraflar iş ile ilgili malzeme, işçilik, yasaya uygun zarar ziyan ve tazminatlar, vergi sair harç ve cezalar ile işte kullanılan makine ve teçhizatların amortismanları vs. giderler tahakkuk eden istihkaktan çıkarıldıktan sonra ortaklığın kazancını belirleyeceklerdir. Net Kar/Zarar; TC. Hükümeti vergi ve sair mevzuatları çerçevesinde tahakkuk ettirilecek vergilerden sonra iş bitiminde payları oranında ortaklara dağıtılacaktır.

Madde 11- Ortaklığın Süresi


Ortaklık, işbu anlaşma tüm İş Ortaklığı ortakları tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girer ve Ortaklığın süresi Madde 4’te belirtilen işin bitimine kadardır.


Ortaklık aşağıdaki hallerde sona erer;
Sözleşmedeki işlerin Ortaklık tarafından bitirilmesi ve Ortaklığın ve bütün ortaklarının işbu anlaşma gereği olan tüm yasal ve kontraktüel yükümlülüklerini yerine getirmesi,
Bazı başka nedenlerle Ortakların ittifakla karar alarak Ortaklığı sona erdirmeye karar vermesi.


Madde 12- Anlaşmazlıkların Çözümü ve Tahkim


Taraflar tüm olası anlaşmazlıkları dostça çözümlemek üzere gereken tüm önlemleri alır. Dostça çözüme ulaşmanın olanaksız olması halinde, taraflar arasında işbu anlaşmaya ilişkin anlaşmazlık ve uyuşmazlıklar Tahkime tabi olur. Tahkim yeri ...'’ın, ... şehridir.
Tahkim, Birleşmiş Milletler Komisyonu’nün Uluslararası Ticaret Hukuku (UNICITRAL) kural ve yöntemlerine göre yapılır.


Madde 13- Gizlilik


Ortaklığın her bir ortağı, diğer ortaklara ait tüm ticari ve teknik bilgileri kesinlikle gizli tutacaktır.
Ortaklığı oluşturan taraflar, bu Anlaşma ile ilgili olarak aldığı herhangi bir doküman, çizim veya diğer bilgiler sadece işbu anlaşmanın yürütülmesi için kullanılır.
İş Ortaklığı, İşbu Anlaşmanın yapılmasında yardım sağlayacak veya bir başka yolla yardım edecek herhangi bir kimseden de uymasını isteyebilir.


Madde 14- Yasal Geçerliliğin Kısmi Kaybı


Eğer işbu Anlaşmanın her hangi bir hükmü yasal gücünü kaybeder veya geçersiz olursa, diğer hükümler bundan etkilenmez yürürlükte kalır.
 
Madde 15- Yazışma ve Bildirimler
Ortaklar arasındaki yazışmalar İngilizce olarak yapılır. Yazışmalarda ve bilgi dağıtımında taraflar aşağıdaki adresleri kullanır.
Adres     :  ...
.............................................................................
Telefon  :  ...
.......................................................
Faks       :  ...
..................................................................
 
Adres     :  ...
..............................................................................................................
Telefon  :  ...
.......................................................
Faks       :  ...
............................................
 
Adres     :  ...
........................................................................................
Telefon  :  ...
.............................................................................
Faks       :  ...
.........................................................................................................................
Madde 16- Anlaşmada Değişiklikler
Anlaşmada herhangi bir değişiklik ve düzeltme tarafların oybirliği ile aldığı kararla yapılır ve taraflarca imzalandıktan sonra geçerli olur.
İşbu sözleşme tümü aynı değerde 3 örnek olarak yapılmış ve İş Ortaklığı Ortaklarının her biri bir orijinal örnek almıştır.


Madde 17- Sigorta


Anlaşma ile ilgili olarak ve proje kapsamında sağlanacak Sigortalar Ortaklık tarafından sağlanır.


Madde 18- İdare ile Düzenlenecek İşlemler


İhaleyi yapan makama karşı, yapılacak bütün hakedişler, işi alan ... ve ........... İş ortaklığı (..............) unvanı altında kurulan İş Ortaklığı tarafından fatura edilecek ve tahsil edilecektir.


Madde 19- Genel Konular


İş Ortaklığı'nın Organizasyon Şeması işbu anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır ve Ek 'de gösterilmiştir. Bu anlaşmada yer almayan konular için taraflar ek sözleşme yapacaklardır.
İşbu sözleşme taraflarca okunarak kabul edilmiş ve
........... .../............../.............. tarihinde imza altına alınmıştır.Ad Soyad Ad Soyad Ad Soyad
İmza