vasi tayini talebi
                                   .....................MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE


DAVACI                                 : (Ad, Soyad, TC no, Adres)

VEKİLİ                                   : Av.                        

DAVALI                                 :

KONU                                     : Davacının ablasına vasi tayin edilmesine karar verilmesi talebidir.


AÇIKLAMALAR

1. Davacının ablası B.’ye şizofreni teşhisi konmuştur ve bu sebeple kendisi hastanede yatarak tedavi görmektedir. Hastalığı özel ilgi ve alaka gerektirmekte, eğer ilaçlarını düzenli kullanmazsa ciddi sorunlar doğmaktadır.

2. Davacı, B’nin sağlığıyla ilgilenmesi ve işlerini idare etmesi için en uygun kişidir. Kendisinin vasi tayin edilmesini istemek zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          : HMK, TMK m.398, 405 ve ilgili tüm mevzuat.

DELİLLER                            : Nüfus kaydı, doktor raporları, tanık beyanı ve her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM                 : Yukarda açıklanmaya çalışılan sebeplerden dolayı, davanın kabulü ile B’ un hacir altına alınmasına, davacının kendisine vasi olarak atanmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.


Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi


Madde 1- Taraflar;

İşbu sözleşme … ada … pafta … imarlı parselde kayıtlı taşınmazın malikleri ......... ......... ile  yükleniciler ....... ……. ve ........ ……. arasında düzenlenmiştir.. Bu sözleşmede taraflardan taşınmaz malikleri (Mal sahibi) ve yükleniciler (Yüklenici) olarak anılacaklardır.


Madde 2 -  Konu;

Sözleşmenin konusu, imarın ... ada, ... parselinde mevcut üç katlı betonarme binanın yüklenici tarafından yıkılması, yerine mal sahibinin isteği doğrultusunda çizilecek projeye göre yeni bir binanın yine yüklenici tarafından inşası işidir. Yapılacak binada üç mağaza ve bir zemin kat, mağazalarla irtibatlı üç ticari depoyu havi birinci bodrum kat, kalorifer dairesi, hidrofor, yakıt deposu ve sığınağı havi ikinci bodrum kat ile her katta iki daireye havi beş kat olacaktır. Kapıcı Dairesi Projenin tanzimine göre birinci veya ikinci bodrum katta yapılacaktır.


Madde 3 -  Yer Teslimi;

Taşınmaz yükleniciye mal sahibi tarafından boş olarak teslim edilecektir.


Madde 4 -  İnşaatın Niteliği;

İnşaat, bu sözleşmeye ve onun ayrılmaz bir parçası olan ekli teknik şartname esaslarına göre yapılacaktır.


Madde 5 -  Binanın Bölüşülmesi;

Yapılacak bina mal sahibi ve yüklenici arasında yarı yarıya bölüşülecektir. Bu bölüşmede iki mağaza ile üzerine isabet edecek … daire birinci grup ve diğer mağazalar ile üzerine isabet edecek … daire ikinci grup sayılacak ve bu iki gruptan birini tercih hakkı mal sahibine ait olacaktır. Proje düzenlenirken gruplar arasında denge sağlanacaktır.


Madde 6 - Yıkım, Hafriyat ve İnşaatta Sorumluluk;

Mevcut binanın yıkımı ile hafriyat ve yeni binanın yapımı sırasında veya yapımından ötürü komşulara veya diğer üçüncü kişilere verilecek her çeşit zararlar ile iş kazalarından doğacak zararlardan yüklenici sorumludur. Mal sahibi aleyhine bu nedenle bir dava açıldığında bu dava yükleniciye ihbar edilir. Bu takdirde yüklenici mal sahibi makamına kaim olarak davayı takip eder.


Madde 7 -  Giderler;

İnşaat için gerekli her çeşit malzeme bedelleri, işçilik ücretleri, proje giderleri, sigorta primleri ve cezalar, vekâlet ve tapu giderleri, cins tashihi ile kat irtifak ve mülkiyeti tesisi giderleri ve her çeşit vergi, resim ve harçlar, bu sözleşmede aksine bir hüküm olmadıkça yükleniciye aittir.


Madde 8 -  Vergiler;

... yılı dahil olmak kaydı ile emlak vergisi, ......... vergileri mal sahibi ve yüklenici arasında eşit olarak bölüşülecektir. Ancak bunlardan arsa sahibinin payına düşeni de önce yüklenici ilgili idareye verecek ve iş bittikten sonra mal sahibi bu borcunu yüklenici ilgili idareye verecek ve iş bittikten sonra mal sahibi bu borcunu yükleniciye ödeyecektir. Yüklenici, bu ödemeyi yapmazdan en az … gün önce İdareye karşı ihtirazi kayıt dermeyan edebilmesi için durumdan mal sahibini haberdar edecektir. İleride bunların geri verilmesi halinde, geri verilecek miktar mal sahibi ve yüklenici arasında eşit olarak bölüşülecektir.

Yükleniciye ait bağımsız bölümlerin satışından ötürü mal sahibi adına gerçekleşecek ....................................... vergisi ve .............................. vergisi yükleniciye aittir.

Arsa sahiplerine kalan bağımsız bölümlerin ................... vergisi ile .......................... vergisi kendisine aittir. Ancak, mevcut betonarme bina yıkıldıktan sonra taşınmazın cinsi arsaya çevrildiğinde değeri ................... lira gösterileceğinden müteahhidin kendisine ait bağımsız bölümleri arsa olarak başkalarına satışında bunların tamamının satış bedellerinin toplamı ............................ liraya ulaşacaktır.


Madde 9 -  Yükleniciye Ait Bağımsız Bölümlerin Satışları;

Cins tashihinin yapılmasından ve kat irtifakının kurulmasından sonra mal sahibi, zemin hariç birinci kat tavan betonunun dökülmesiyle iki adet dairenin, çatı betonunun dökülmesiyle bir adet dairenin, duvarların örülmesi ve doğrama kasalarının takılmasıyla iki adet dairenin, iç ve dış kaba ve ince sıvalar ile kalorifer ve sıhhi tesisatın başlamasında mağazanın, doğramaların tamamen takılması, fayans ve döşemelerin tamamlanması ve sıhhi yüklenici tarafından istenildikçe satışın her kademesi için arsa sahibi, yükleniciye vekalet verecektir. Kat irtifakının kurulması için gerekli belgeleri yüklenici hazırlayacaktır.


Madde 10 -  Bedelin Değişmeyeceği;

Evvelce tahmin olunamayan veya tahmin olunup da iki tarafça nazara alınmayan haller ve özellikle malzeme fiyatları ve işçi ücretlerindeki artışlar için yapılmasına engel olursa veya yapılmasını son derecede işgal ederse, yüklenici bedelin artırılmasını veya Sözleşmenin feshini yahut şartlarda bir değişiklik yapılmasını isteyemez. Yüklenici, her ne olursa olsun işi kararlaştırılan bedelle yapmağa mecburdur.


Madde 11 -  Devir yasağı;

Yüklenici aldığı işi başkasına devredemez; vekaleten de olsa başkasına yaptıramaz. Aksi halde mal sahibi sözleşmeyi feshe yetkilidir.


Madde 12 -  Teslim;

Yüklenici yer tesliminden itibaren en geç …. ay içerisinde yapı kullanma izin belgesini almaya hazır olacak biçimde işi bitirmeye ve mal sahibine teslime mecburdur. Ancak yer teslimi inşaat mevsimi bittikten sonra yapılırsa bu süre, yeni inşaat mevsimine girildiğinde başlar. İnşaat mevsiminden amaç, o yılki don olayının bitmesiyle başlaması arasında geçen süredir. İşin bitirilmesinden amaç ise, suyun, havagazının, elektriğin bağlanmaya hazır olması, kanalizasyon irtibatının sağlanması, asansör ve hidrofor tesisatının projesine uygun olarak yapılmış olması, teknik şartnameye göre bütün tesislerin tamamlanmış bulunması ve territuvarın düzenlenmesidir.


Madde 13 -  Eksik ve Ayıplı İşler;

Yapılacak binadaki eksik ve kusurlu işlerden dolayı yüklenici sorumludur. Mal sahibi - ne kalan bağımsız bölümlerle ortak yerlerde, işin teslimi veya kabulünden sonra çıkacak eksik ve kusurlu işler bunlar hemen ihbar edilmemiş olsa bile, yüklenici bunların bedelsiz olarak tamamlayacak veya düzeltecektir. Müteahhidin sattığı bağımsız bölümlerin alıcıları tarafından eksik ve kusurlu işlerden veya satış ile ilgili her çeşit uyuşmazlıklardan dolayı mal sahibine yöneltilecek bütün iddialardan yüklenici sorumludur. Mal sahibi aleyhine bu nedenle açılacak davalarda da 5’inci madde hükmü uygulanır.


Madde 14 -  Teslimde Gecikme;

Yüklenici 12’nci maddede gösterilen günde ve şekilde işi bitirip teslim edemediği takdirde kira yoksunluğu olarak mal sahibine her ay için ........-TL. gecikme tazminatı vermeye mecburdur. Bu gecikme üç ayı geçtiği takdirde mal sahibi, sözleşmeyi feshederek yoksun kaldığı gerçek kira karşılığını ve diğer zarar ve ziyanını istemek ve ayrıca eksik ve kusurlu işleri yüklenici hesabına tamamlattırmak ve düzeltmek hakkına sahiptir.


Madde 15 -  İnşaat Sırasında Kontrol;

Mimari proje ile betonarme, kalorifer, elektrik, havagazı ve su tesisat projelerinin birer ozalit kopyası mal sahibine verilecektir. Mal sahibi bir fen adamı eli ile inşaatın sözleşme ve teknik şartname ile projelere uygun yapılıp yapılmadığını her zaman kontrol ettirebilir. Aykırı olan hususları yüklenici derhal uygun hale getirmeğe, yanlışlıkları düzeltmeğe ve malzemeyi değiştirmeğe mecburdur.


Madde 16 -  Özel şartlar;

Apartmanın adı ................. olacaktır. Apartmanın girişine reklam, ilan ve camekan gibi tesisler konulmayacaktır. Yönetim Planı tarafların ittifakıyla yapılacak ve bu plan düzenlenmeden satış yapılmayacak ve alıcıların planı kabulleri yükleniciye sağlanacaktır. Kapıcı tarafların ittifakıyla tutulacaktır.


Madde 17 -  Özel Vekalet;

İnşaat dolayısıyla İmar Müdürlüğüne, Fen İşleri Müdürlüğüne, Elektrik ve Havagazı İşletmesi Müdürlüğüne, cins tashihi ve kat irtifakının kurulması ile sınırlı olarak Tapu Sicil Müdürlüğüne yapılması gerekli müracaatlar için mal sahibi, yükleniciye özel bir vekalet verecektir.


Madde 18 -  Sorumluluğun müteselsil olacağı;

Yüklenicilerin mal sahibine karşı sorumluluğu müteselsilendir.


Madde 19 -  Tebligat adresi;

Mal sahibinin adresi ................... ve müteahhidin adresi ............................... dir.


Madde 20 -  Uyuşmazlıkların Çözümünde Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri;

Uyuşmazlık halinde ................ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.[1]


Bu sözleşme .../.../...... gününde …….’ de akdedilmiştir.


Mal sahipleri                                                                           YüklenicilerARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE
EK TEKNİK ŞARTNAME


1 -  Bina, arsanın azami inşaat sahası ve kanuni çıkma haklarından yararlanmak suretiyle yapılacaktır ve betonarme, karkas, doğalgazlı, asansörlü ve hidroforlu olacaktır.

2 -  Bina taşıyıcı sistemi, betonarme karkas olarak Bayındırlık Bakanlığının teknik ve statik şartnamelerine uyularak hesap ve inşa edilecektir. İnşaatın beton kısımlarında … tarafından üretilen betonlar kullanılacaktır. Binanın yapımında …  marka kalıplar kullanılacaktır.

3 -  İç ve dış duvarlar … marka tuğlalarla örülecektir. Bütün sıvalar alçı ve çimento takviyeli harçla yapılacaktır.

4 -  Odaların Döşemeleri birinci kalite … marka parkeden yapılacaktır.

5 -  Çatı … marka … tipi kiremitle örtülü oturtma çatı olacaktır.

6 -  Çatı altı döşemesi üzerine kalorifer projesine göre ... cm. kalınlığında izocam kullanılacaktır.

7 -  Doğalgaz tesisatında isteğe göre … marka radyatör kullanılacaktır. Dairelere … marka kombiler takılacaktır.

8 -  Binada sıhhi tesisat projesine göre hesaplı su deposu ve hidrofor tesisatı olacak ve her bağımsız bölümün (daireler, mağazalar ve kalorifer dairesi) ayrı bir su sayacı takılı olarak bulunacaktır.

9 -  Pis su boruları bina dışına çıkıncaya kadar gereğine göre pik döküm boru ve pimaş olacaktır. Mutfak, banyo ve WC iyice izole edilecek WC boruları aynen çatı dışına kadar hava borusu olarak uzatılacaktır.

10 -  Bütün sıhhi tesisat armatürleri … marka olacaktır.

11 -  Merdiven basamakları ................... marka mermerden yapılacaktır.

12 -  Apartman girişinde döşeme ve duvar kaplaması uygun renkte tabii mermer olacaktır.

13 -  Merdiven boşluğunda duvarlar … marka plastik boya veya yağlı boya olacaktır.

14 -  Merdiven korkulukları demir imalât üzerine sert ağaç ahşap küpeşte olacak ve küpeşteye cam cila yapılacaktır.

15 -  Normal katlarda pencere doğramaları birinci … marka doğrama olacaktır. Zemin katta ön cephe doğramaları alüminyum profil madeni doğrama olacaktır. Pencere denizlikleri mermer olacaktır.

16 -  Kapı kasaları birinci sınıf … marka doğrama olacaktır.

17 -  Cam kalınlıkları en az 3 mm. olacak, boşluk ebadına göre kalınlıklar tayin edilecektir. Kapı ve pencere camları çift cam olacaktır.

18 -  Bina ön cephesi brüt beton veya mermer kaplama, yan ve arka cepheler gereğine göre brüt beton veya çimento serpme olacaktır. Brüt beton yüzeyler akrilik esaslı boya ile boyanacaktır.

19 -  Mağaza ve dairelerde bütün duvarlar saten alçı yapılacaktır. Dairelerin salonları krem rengi yağlı boya yapılacaktır. Diğer odalar ise beyaza boyanacaktır. Tavanlar kartonpiyer alçı ile kaplanacaktır.

20 -  Duş - W.C.lerde duvarlar tavana kadar karo fayans kaplama olacak, sığdığı takdirde bir adet duş teknesi ve borulu banyo bataryası, yerine uygun ebatta birinci sınıf beyaz fayans lavabo, iki adet lavabo musluğu, beyaz fayans etajer, ayna, alafranga beyaz fayans helâ taşı, klozet kapağı otomatik rezervuar, taharet musluğu, beyaz fayans gömme kâğıtlık, beyaz fayans sabunluk, askılık ve topraklı monofaze piriz bulunacaktır.

21 -  Mutfakta tezgah üzeri dört sıra ve fırın yeri ayni yükseklikte beyaz karo fayans kaplama, bir metrelik çift gözlü çelik eviyeli tezgâh, üzerine eviye bataryası, tezgâh üzerine ayni cins çelik dolap, fırın üzerine aspiratör takılacak ve iki adet topraklı monofaze priz bulunacaktır.

22 -  Mağazaların depolarında W.C. ve lavabolar dairelerdeki gibi olacaktır.

23 -  Dahili televizyon anteni, telefon ve elektrik tesisatı yapılacak, her odada da bir telefon ve monofaze elektrik prizi bulunacaktır. Mağazalarda yeteri kadar monofaze prizle beraber bir adette trifaze priz bulunacaktır. Her mağazaya iki adet bağımsız telefon prizi konacaktır. Dairelerden kapıcıyı çağırmak için tesisat ve sokak kapısına zil yapılacaktır. Bütün elektrik sigorta tabloları saç kutu içinde olacaktır.

24 -  Dairelerde mutfaklara uygun boy otomat takılacaktır. Ocaklara bağlanmak için doğalgaz tesisatı yapılacaktır.

25 -  Daire kapılarına gömme kilit, uygun tokmak ve dürbün konacaktır.

26 -  Apartman girişinde bağımsız bölüm sayısı kadar çelik veya formika gömme posta kutusu yapılacak, ayrıca baş tarafa camekanlı bir ilân yeri konacaktır.

27 -  Binaya konacak asansör 4 kişilik .............................. marka asansör olacaktır.

28 -  Bütün malzeme ve işçilikler birinci sınıfı olacaktır.

Bu teknik şartname taraflar arasında akdedilen .../.../...... günlü inşaat sözleşmesine ek olarak düzenlenip imza altına alınmıştır. ../.../...


Mal sahipleri                                                               Yükleniciler

elektirik doğalgaz kayıp kaçak bedeli geri alma dilekçesi

öncelikle;
* Bulunduğunuz ildeki elektrik dağıtım şirketine gidip, ne kadar kayıp-kaçak bedeli ödediğinize dair kağıt almanız gerekiyor.
* Eğer ödediğiniz bedel 2 bin liranın altında ise ilçenizdeki tüketici hakem heyetine gidip, Yargıtay kararını emsal göstererek paranın iadesi talebinde bulunmalısınız.

* Ödediğiniz bedel 2 bin liranın üzerinde ise kayıp-kaçak bedellerini almak için tüketici mahkemesinde dava açmanız gerekmektedir.
T.C.
……………………………….. Kaymakamlığı
(Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na)
Şikâyet Eden :

Adresi :

E- Posta & Telefon :

Şikâyet Edilen :

Adresi :

Ş. Parasal Değeri :

Konusu : Kayıp, kaçak bedeli olarak alınan
bedelin tarafıma iadesi istemidir.

Açıklamalar :
1-) Her ay abonesi olduğum ……………….. ait olmak üzere ikametimin bulunduğu adresimde kullandığım elektrik tüketim miktarına göre fatura tahakkuk etmektedir. Bu faturalarımda hizmet bedeli karşılığı olmayan “K/K Bedeli” adı altında kayıp, kaçak bedeli alındığını tespit ettim.
2-) Bu faturalarda bir hizmet bedeli karşılığı olmadığı açıkca belli olan, kötü niyetli diğer kullanıcıların kaçak kullanımı ve tedarikçi elektrik dağıtım firmasının ağır ihmal ve kusurları ile altyapısının eksikliklerinden kaynaklanan kayıp ve kaçak tüketimlerinin bedeli karşılığı olarak bunun biz dürüst aboneye yansıtılması kabul edilemez. Üstelik kayıp ve kaçak oranları bölgeler arasında oransal olarakta farklılık oluşturmaktadır. Bu nedenle elektrik faturalarına yansıtılan oranlarda bile bir tutarsızlık görülebileceği gibi bir başkasının işlemiş olduğu suç diğer taraftan dürüst tüketiciye yansıtılmakta, işlemediğim bir suç ile kişisel onurum zedelenmekte ve şahsıma atfen kusur izafe edilmektedir. “K/K Bedeli” adı altında yaklaşık % 15 oranında veya daha üzeri oranlarda kayıp/ kaçak bedeli adı altında bir ücret yansıtılmaktadır. Elektrik tedarikçisi firma bu bedelin “EPDK”nın kararı ile faturalara yansıtıldığını şöyle belirtmektedir.
Bahse konu elektrik faturalarında yer alan kayıp/kaçak bedeli şirketimizin kendi inisiyatifi ile düzenlenmiş bir bedel olmadığı, 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu dâhilinde tüm yurtta ulusal tarife olarak uygulandığı, söz konusu tariflerin ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlendiği, 01.04.2011 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmakta olan tarifeler ise 28.12.2010 tarih ve 2999 sayılı EPDK Kararı ile belirlenmiş, tedas.gov.tr internet adresinde yayınlandığı, Bu tarifeler kapsamında uygulanmakta olan; enerji bedeli, dağıtım bedeli, perakende satış hizmet bedeli, iletim bedeli, kalemlerine ilave olarak kayıp/kaçak bedeli ve perakende satış hizmeti (sayaç okuma) bedelleri belirlendiği, söz konusu bedellerin 2011/Nisan ayından itibaren elektrik faturalarında yer aldığını, bahse konu bedel, E.P.D.K tarafından belirlendiği ve uygulamaya konulmuş olup, şirketin alınan bedelle ilgili bir kararı söz konusu olmadığını belirtmiştir.
3-) Aslında 4628 Sayılı Kanun’un 11. Maddesi ve Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin “Madde 33- (1): Bu yönetmelik hükümleri uyarınca elektrik enerjisi hizmeti alan müşterilerin hakları ve zararlarının tazmini konusunda kanunun 11. maddesi ve 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ile buna ilişkin diğer mevzuat hükümleri uygulanır.” demektedir.
4-) İlgili yasal hükümler gereğince, EPDK’nın kayıp/kaçak bedellerinin abone faturalarına yansıtılması hususunda aldığı karar mevcut yasal hükümlere aykırılık teşkil etmektedir. Kaldı ki alınan karar hiçbir surette yürürlükte bulunan yönetmelik ve kanunların önün geçerek uygulanamaz. Bu bağlamda 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun özel bir kanun olup mevcut genel hükümlerinde önüne geçmektedir.
5-) Mevcut kanuni hükümleri mucibince; elektrik faturalarıma yansıtılarak tahakkuk edilmiş bulunan kayıp/kaçak bedellerinin 4077 Sayılı TKH Kanun’un doktrinine uygun olarak burada tüketicin zayıf taraf olduğu kabul edilerek korunması gerektiği şeklinde tedbirin alınması ilgili hüküm mucibince belirtilmektedir.
İş bu ikame olunan mağduriyetim nedeniyle haksız ve hukuksuz olarak alınmış bedel veya bedellerin toplamı olan ………………… .-TL’nin tarafıma iadesi kararının alınması için hakem heyetinize başvurmak zorunda kaldım.
Hukuki Nedenler :4077 Sayılı TKH Kanun ve diğer ilgili tüm mevzuat.
Hukuki Deliller :Elektrik faturaları, ödeme belgeleri, sözleşme, hakem heyeti emsal kararı, bilirkişi incelemesi ve ispata yarar her türlü delil.
İstem Sonucu :İzah olunan nedenlerden dolayı; kayıp/ kaçak bedeli adı altında haksız, hukuksuz olarak ve ödemiş olduğum ………….. .-TL toplam bedele, ödemiş olduğum tarihten itibaren değişken yasal faiz oranı uygulanmak sureti ile hesaplanacak işlemiş faizi ile birlikte toplamının tarafıma iadesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

tarih
Ad, Soyad İmza

araç haciz fekki

T.C.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ   TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE  MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Alacaklı
:

Vekili
:

BORÇLU
:

Adresi
:
 -  -
PLAKA NO.
:
   Plaka sayılı vasıta.
                       
                                         
               Yukarıda yazılı olan borçlunun dosyamıza borcu sebebiyle yine yukarıda yazılı olan ve kaydına haciz konulmuş olan VASITA üzerindeki haczin, bu dosyamıza şamil olmak üzere fekkine karar verilmiştir.

               Karar gereğinin ifası ile neticeden bilgi verilmesi Karar gereğince işlem yapılarak neticeden bilgi verilmesi rica olunur.


                                                                                   İcra Müdürü                  


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T.C

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ                                      Alacaklı vekili geldi.
Borçlunun aşağıda Plakaları yazılı VASITA üzerindeki dosyamız haczinin fekkine karar verilerek gereği için  Trafik Md.lüğüne müzekkere  yazılmasını talep ederim dedi,imzası alındı.


PLAKA NO.
:
   Plaka no.lu vasıta.

                                                                                                             Alacaklı vekili

  


KARAR:                           

taahhüdü ihlal                
…………NE


Müşteki                   :   -
 
   
VEKİLİ                   : -Adres antette.

Sanık (Borçlu)       :                                     

 -

SUÇ                        :  Taahhüdü İhlal.


DAVA KONUSU      :  İ.İ.K. Mad. 340 gereğince Taahhüdünü İhlal eden borçlunun 3 AYA
                                         kadar Tazyik Hapsiyle cezalandırılması talebidir.
                            
AÇIKLAMALAR      :  
           
                      Sanık, aleyhine yapılan icra takibinde borcunu dosyada yazılı olduğu şekilde ödeyeceğini taahhüt etmiş ve bu talebi alacaklı vekili tarafından kabulüne rağmen borç taahhüt tarihinde  ödenmemiştir.
                          
                    Sanığın    (31.5.2005 tarih   ve     5358 no.lu    Kanunla değişen   İ.İ.K. nun 340. maddesi uyarınca )    3 AYA   kadar tazyik Hapsiyle tecziyesi için işbu şikayetin yapılmasına zaruret hasıl olmuştur.


HUKUKİ DAYANAK  :   İ.İ.K.md.340 ve ilgili mevzuat hükümleri

İSBAT ARAÇLARI    :
 İcra Müdürlüğü’nün  esas sayılı dosyası vs. kanuni deliller.
   
NETİCE-İ TALEP      :  Yukarıda arz olunan nedenlerle Taahhüdü İhlal suçunu işleyen sanığın 3 AY Tazyik Hapsiyle tecziyesi ile avukatlık ücreti ve  yargılama giderlerinin kendisine yükletilmesini bilvekale arz ve  talep ederim.
                  
                 
Davacı vekili


taşınmaz haciz fekki


T.C.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ


  TAPU SİCİL  MÜDÜRLÜĞÜ’NE
İlgi:   tarih ve   yevmiye sayılı .....


Alacaklı
:

Vekili
:

BORÇLU
:

Adresi
:
 -  -
TAPU KAYDI
:
 
                     
                  Yukarıda yazılı olan borçlunun borcu sebebiyle, yukarıda belirtilen taşınmaz üzerine konulan haczin, dosyamıza şamil olmak üzere Fekkine karar verilmiştir.

               Karar gereğinin ifası neticeden bilgi verilmesi rica olunur.


                                                                                İcra Müdürü                  

 


 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T.C

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ                                      Alacaklı vekili geldi.
Borçlunun aşağıda Tapu Bilgileri yazılı taşınmaz üzerindeki dosyamız haczinin FEKKİ ile gereği için gerekli tezkerenin  yazılmasını talep ederim dedi,imzası alındı.

TAPU KAYDI
:
   Bulunan taşınmaz.

                                                                                                             Alacaklı vekili

  


KARAR:                           

yenileme talebi                
........................ MAHKEMESİNE


Dosya No.:DAVACI                  :  


VEKİLİ                   :
Av.  –Adres antette.
DAVALI                  :

VEKİLİ                   :

T.KONUSU                :     YENİLEME TALEBİDİR.

                                            Sayın Mahkemenizin yukarıda dosya no.su yazılı olan davanın   günlü   duruşmasında,   HUMK.nun   409.  maddesi  gereğince  yenileninceye kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir.
                                           Davamızı yeniliyor, kaldığı yerden devamı için duruşma tensibi ile  taraflara  duruşma gününü  bildirir  davetiye  tebliğine  karar verilmesini saygıyla bilvekâle  arz ve talep ederim.

EKİ : Tebliğ pulu, tebliğ Zarfı.
               
                 
 vekili


Av.temyizden feragat dilekçesi

………………. MAHKEMESİNE


Dosya No.:
KONUSU                  :  TEMYİZDEN FERAGATTİR.


                                            Sayın Mahkemenizdeki mezkûr davayla ilgili olarak  tarihinde verilmiş olan  mütedair kararını TEMYİZ ETMEYECEĞİMİZİ bildiren işbu TEMYİZDEN FERAGAT dilekçemizi Sayın Mahkemeye saygı ile sunarım.Vekili
Av.


şikayet örneği

                               ...................... CUMHURİYET SAVCILIĞINA


                                                                                                         ........... /...........
                                                           Gönderilmek Üzere
                                                          
                                  .................. CUMHURİYET SAVCILIĞINA
                                              


                                                                                              YAKALAMA TALEPLİDİR

MÜŞTEKİ                 :........................ (tc no.)
                                    ...................... cd.No: ............/............
VEKİLİ                     : Av................
ŞÜPHELİLER                  : .............. (................)   Tel:.................
                                    ............ Mh........sk. ........... No................( .............................da görülmüş )
                                                ..............
                                                  .......................... (.......................... Görülmüş)

OLAYLAR                :

                                   Şüpheli .................................................... Ceyhan  ................ yanında  faaliyet halinde olan tanıdığı  esnafı  dolandırmak için öncelikle .................  adınada bir işyeri açmışlar,ve işyerini yoğun çalışan bir yer gibi başkal kişilerden dolandırmak suretiyle aldıkları paralarla göstermişlerdir.
 Kendilerini 2 yıl gibi bir süre esnafa iyi göstermek için sessiz kalan şüpheliler 2 yıl sonunda  harekete geçmişler ve şüphelilerden ...............   kendisi gibi esnaf olan   ve işyerlerinin yakın olması nedeniyle tanıdığı tanık .................’ye  suçun işlendiği ............’da işlettiği ............  olan işletmesini  büyüterek şirket kuracağını   aynı zamanda kayınbiraderinin ....................Olduğunu vermiş olduğu veya bulacağı paranın sahibin zarara uğratmayacağını ortakları ve  kendisinin   kuracağı şirket için kredi kullanmak istemediğini   kendisine borç para vermesi ve bulması hatta kredi kartı vermesi  durumunda ortak edeceği vaadi ile kandırmıştır.
Önceleri bu vaade inanmayan................. şüpheli ................’in ısrarı sonrası şüpheli hakkında bir araştırma yapmış ve gerek şüphelinin yaşamı ,gerek işyerinin işleyişi ve ............................ şüphelinin yakını  olduğu teyidi sonrası şüpheli ile ortak olmuş ve halasının oğlu olan   yeni emekli olaması nedeniyle parası olduğunu bildiği ...........................’e de şüphelinin anlattığını anlatmıştır.
Müvekkil ilk teklif edildiğinde benim işim olamaz şirketle diyerek teklifi geri çevirmiştir.ancak ;
Müvekkilde para olduğunu düşünen şüpheli Erkan Eker, müvekkilin peşini bırakmamış dayısının oğlu olan tanık .........................’ninde borç para verdiğini hatta kredi kartını verdiğini öğrenene müvekkil dayısının oğlu ve şüphelinin ısrarı sonrası  şüphelinin istediği,............ TL  ............ tarihinde ..................’in hesabına havale yapmış,  ( ek-1)
Müvekkilin kredi kartını da alan şüpheli ......... tarihinde  .............. TL miktarı da kredi kartından   çekmiştir.

Kredi kartını geri alan müvekkil şirketin ne durumda olduğunu öğrenmek için kredi kartını aldıktan bir gün sonra  dayısın oğlu ve tanık olan .................’nin yanına gittiğinde dolandırıldığını anlamıştır.
Hemen şikayet için Emniyet müdürlüğüne giden Müvekkil  burada aynı kişi tarafından dolandırılan yüzlerce kişi ile karşılaşmışlardır.
Ancak müvekkil emniyet müdürlüğüne yapacağı şikayet  müvekkili dolandıran   .......................’ın eniştesi  Olması nedeniyle polis memurları kanalı ile engellenmiştir.
Polis memurları müvekkil ve şikayet edecekleri şikayet etmeleri halinde haklarında tefecilik sebebiyle dava açılacağı tehdidinde bulunmuşlar ve müvekkili korkutarak emniyet müdürlüğüne başvurusunu engellemişlerdir.
Hatta başvuranlara başvuru sona erdi gibi gerekçelerle başvuruların  çoğunun başvurusunu almamışlardır.  
İş bu olayda organize bir dolandırıcılık olup,  şüpheli ............................. ‘gücü ve esnafa olduğu için vermiş olduğu güvenle müvekkili dolandırmış,............. şikayet edilmesini engelleyerek dolandırıcıları korumaktadır.


                                                                                              TANIK

..........................         : ................................................


SONUÇ                     : Yukarıda açıklanan  ve resen gözetilecek  nedenlerle  organaize olarak müvekkili dolandıran şüphelilerin cezalandırılması için kamu davası ikame edilmesini vekaleten arz ve talep ederim.


                                                                                               Av. ......................iş davası örneği

ANKARA  NÖBETÇİ

İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI                        :
VEKİLİ              :Av................
DAVALI                        :
                             
D.KONUSU       :          Fazlaya ilişkin dava, talep ve faiz haklarımız saklı kaymak kaydıyla davalının şimdilik 25.00 TL kıdem tazminatı,25.00 TL ihbar tazminatı, 25.00 TL fazla mesai, 25.00 TL yıllık ücretli izin 25.00    TL hafta tatili, 25.00 TL Resmi Bayram ve genel tatil çalışmalarından doğan alacaklar olmak üzere toplam 150.00 TL ödemeye mahkum edilmesi istemidir.
OLAYLAR         :Müvekkil    ........SSK sicil numarası ile   tarihinde    davalıya ait. ünvanlı işyerinde   olarak işe başlamıştır.sabah. Saat 08.00 den 21.00 ‘a kadar, kesintisiz olarak çalışmıştır.Hafta içi iş bitimine göre 23.00 kadar kesintisiz,çalışmıştır. Yıllık izin kullandırılmadığı gibi hafta sonu çalışması devam etmiştir. Genel tatil ve  resmi ve dini  bayramlarda da kesintisiz çalıştırılmıştır.
                                        Müvekkile  en çalıştığında 600.00 TL aylık+yemek şeklinde ücret ödenmiştir.
                                        Müvekkilin yasadan doğan haklarının ödenmemesi nedeniyle iş bu davayı açma zorunluluğumuzu doğurmuştur.                 
H.SEBEBLER    :4857 Sayılı kanun ve ilgili mevzuat
DELİLLERİMİZ           :Tanık, işyeri dosyası, SSK kayıtları, Bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delail
SONUÇ   : Yukarıda açıklanan ve resen gözetilecek hususlarla fazlaya ilişkin dava talep ve faiz haklarımız saklı kalmak kaydıyla, iş akdinin fesih tarihinden itibaren kıdem tazminatına  bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz ihbar  tazminatına ve yıllık izin alacağına dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi , fazla mesai,UBGT,ücret,hafta sonu alacaklarına dava tarihinden itibaren   bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi birlikte alacaklarımıza dava tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek  faizi, ile birlikte şimdilik
davalının 1-.25.00 TL kıdem tazminatı,
    2-.25.00 TL ihbar tazminatı,
   3- 25.00 TL fazla mesai ücreti,
  4-.25.00 TL yıllık ücretli izin,
  5-.25.00 TL hafta tatili çalışma ücreti,
  6.25.00 TL Ulusal Bayram ve genel tatil  çalışmalarından doğan alacaklar olmak üzere toplam .150.00 TL ödemeye mahkum edilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.  
                                                                                                                ...../...../.......
                                  

                                                                                                                 Av.................

delil sunulması

İSTANBUL ...İŞ MAHKEMESİNE
                                                                                              Dosya No:.....................

DAVACI                   :...........................
VEKİLİ                     :Av. .....................
DAVALI                   : ..............................................
D.KONUSU              :Beyanlarımızın ve Delillerimizin sunulmasıdır.
DELİLLERİMİZ       :
                                  
          Davalının Beyanları gerçekle bağdaşmayıp yasa hukuk ve hakkaniyete aykırıdır. Şöyle Ki:
Ekli hesap pusulalarında görüldüğü üzere müvekkilin maaşının ......... olduğu sabittir.
Davalının aynı zamanda  müvekkilin sözleşme süresine ilişkin beyanlarıda gerçek dışıdır. Müvekkil ..... yıl çalışma vaadi ile işe alınmış ve sözleşme yapılmıştır. .sözleşme  sunulduğunda bu husus aydınlanacaktır.
..................   tarihinde davalıya ait.Irak Süleymaniye ‘deki şantiyesinde  sabah........ Akşam............ kadar, kesintisiz olarak çalışmıştır. Yıllık izin kullandırılmadığı gibi hafta sonu çalışması devam etmiştir. Genel tatil ve  resmi ve dini  bayramlarda da kesintisiz çalıştırılmıştır. müvekkilin çalışması ............ yılına kadar devam etmiş olup, bu tarihte izne gönderilen müvekkil tekrar çalışma sahasına götürülmemiştir. son .... ay ücreti ödenmemiştir.
Davalının müvekkilin çalışma saatleri iddiası gerçek dışıdır şantiyede kalan ve inşaatta çalışan müvekkilin .... saat çalıştı demek , ırakta resmi bayramda çalışmadı sürekli müvekkilin istirahat halinde olduğu gibi savları doğru değildir.bu husus tanık ifadeleri ile sabit olacaktır.
                    

                                        TANIKLARIMIZ


Ahmet Tursun                 : ...........................
Mehmet Polat                  :.........................................

-------------SSK kayıtları
-------------İşyeri Dosyası
-------------Pasoport kayıtları
-------------Sözleşme örneği                    
------------- Bilirkişi
-------------Hertürlü yasal delail


            DAVALININ DELİLLERİNE KARŞI DELİL HAKKIMIZ SAKLIDIR.


SONUÇ               : Yukarıda açıklanan ve resen gözetilecek nedenlerle haklı davamızın kabulüne karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.